រដ្ឋាភិបាលថៃ​ចង់​ក្រសោប​គ្រប់គ្រង​ខ្លឹមសារ នៅក្នុង​អ៊ីនធ័រនែត?

រដ្ឋាភិបាល​ថៃ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​ប្រកាស​នេះ ថា វិបសៃតិ៍​ជាច្រើន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ជាប់គាំង មួយ​រយៈពេល​ខ្លី ដោយសារ​ស្នាដៃ​របស់​ក្រុម​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​គម្រោង​ត្រួតពិនិត្យ​អ៊ីនធ័រនែត​របស់​រដ្ឋាភិបាល។ ញត្តិប្រឆាំង និង​ចលនា​តស៊ូ​មតិ បាន​កើតមាន​ព្រោងព្រាត នៅ​ប្រទេស​ថៃ បន្ទាប់ពី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​សរសេរ នៅ​លើ​វិបសៃតិ៍​ពី​ផែនការ​បង្កើត​ច្រកចេញចូល​អ៊ីនធ័រនែត​តែមួយ។ សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីនធ័រនែត តាមរយៈ​ផែនការ​ថ្មីនេះ រដ្ឋាភិបាល ចង់ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​អ៊ីនធ័រនែត​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ។