វីដេអូ Highlight: Liverpool 1-1 Sion (1/10/15)

Liverpool 1-1 Sion (1/10/15)
សូម​ចូល​រួមទស្សនា​វីដេអូ Highlight ខាងក្រោម៖

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : 'v2.3' }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

បើអ្នក​មិន​ឃើញមាន​វីដេអូទេនោះ សូម​៖
១. Refresh website សារឡើងវិញ
២. Inbox ទៅ https://www.facebook.com/cambosport