ការ​ទស្សន៍​ទាយ​បាល់ទាត់​បារាំង​ឡឺ​សំ​ផ្ចូ​ណា និង D2 ថ្ងៃនេះLille, Nancy, Clermont និង Evian រំពឹង​រកបាន​3​ពិន្ទុ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​បារាំង​ឡឺ​សំ​ផ្ចូ​ណា និង D2 សម្រាប់​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ មាន 9 ប្រកួត​។ Lille, Nancy, Clermont, Evian រំពឹង​រកបាន 3 ពិន្ទុ ។

បារាំង​ឡឺ​សំ​ផ្ចូ​ណា ជុំ​ទី 9
Lille V Montpellier
Lille លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Rennes 1-1 Lille
09-15 Reims 1-0 Lille
09-15 Lille 0-1 Nantes
Montpellier លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Caen 2-1 Montpellier
09-15 Montpellier 2-3 Monaco
09-15 Montpellier 2-1 Lorient
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Lille ឈ្នះ 4 Montpellier ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Montpellier 1-2 Lille
09-14 Lille 0-0 Montpellier
03-14 Lille 2-0 Montpellier
10-13 Montpellier 0-1 Lille
ទស្សនៈ WDW: Lille ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Lille ឈ្នះ 1-0

បារាំង D2 ជុំ​ទី 10
Auxerre (14) V Paris (11)
Auxerre 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Auxerre 1-0 Clermont
09-15 Nancy 0-1 Auxerre
09-15 Ajaccio 1-0 Auxerre
Paris 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-4-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Paris 0-0 Evian
09-15 Nimes 1-1 Paris
09-15 Paris 1-1 Nancy
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 1-1

Nancy (5) V Ajaccio (18)
Nancy 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Metz 0-0 Nancy
09-15 Nancy 0-1 Auxerre
09-15 Paris 1-1 Nancy
Ajaccio 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Ajaccio 0-0 Laval
09-15 Clermont 2-1 Ajaccio
09-15 Ajaccio 1-0 Auxerre
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Nancy ឈ្នះ 2 Ajaccio ឈ្នះ 3 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Nancy 2-0 Ajaccio
12-14 Ajaccio 2-0 Nancy
04-13 Ajaccio 1-1 Nancy
11-12 Nancy 1-1 Ajaccio
ទស្សនៈ WDW: Nancy ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Nancy ឈ្នះ 2-0

Clermont (6) V Bourg (3)
Clermont 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Auxerre 1-0 Clermont
09-15 Clermont 2-1 Ajaccio
09-15 Niort 1-1 Clermont
Bourg 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Bourg 3-1 Brest
09-15 Laval 1-3 Bourg
09-15 Bourg 0-2 Evian
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
07-15 Clermont 3-2 Bourg
ទស្សនៈ WDW: Bourg ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Clermont ឈ្នះ 2-1

Evian (10) V Lens (16)
Evian 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Paris 0-0 Evian
09-15 Evian 0-1 Red Star
09-15 Bourg 0-2 Evian
Lens 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Lens 1-1 Tours
09-15 Valenciennes 0-1 Lens
09-15 Lens 1-0 Sochaus
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
02-15 Lens 0-2 Evian
09-14 Evian 2-1 Lens
09-11 Lens 1-0 Evian
ទស្សនៈ WDW: Evian ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Evian ឈ្នះ 3-0

Sochaux (19) V Valenciennes (7)
Sochaux 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Red Star 0-0 Sochaux
09-15 Sochaux 0-1 Dijon
09-15 Lens 1-0 Sochaux
Valenciennes 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Creteil 0-1 Valenciennes
09-15 Valenciennes 0-1 Lens
09-15 Valenciennes 0-0 Tours
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Sochaux ឈ្នះ 3 Valenciennes ឈ្នះ 2 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Sochaux 1-1 Valenciennes
01-15 Valenciennes 1-2 Sochaux
02-14 Valenciennes 2-2 Sochaux
09-13 Sochaux 2-0 Valenciennes
ទស្សនៈ WDW: Valenciennes ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Valenciennes ឈ្នះ 3-0

Le Havre (15) V Niort (17)
Le Havre 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Dijon 2-1 Le Havre
09-15 Le Havre 1-1 Metz
09-15 Creteil 2-1 Le Havre
Niort 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Niort 1-0 Nimes
09-15 Brest 1-1 Niort
09-15 Niort 1-1 Clermont
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Le Havre ឈ្នះ 3 Niort ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Le Havre 1-1 Niort
08-14 Niort 1-0 Le Havre
01-14 Le Havre 1-2 Niort
08-13 Niort 1-1 Le Havre
ទស្សនៈ WDW: Niort ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

Nimes (20) V Red Star (9)
Nimes 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-4-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Niort 1-0 Nimes
09-15 Nimes 1-1 Paris
09-15 Metz 1-2 Nimes
Red Star 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Red Star 0-0 Sochaux
09-15 Evian TG 0-1 Red Star
09-15 Red Star 1-0 Brest
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
02-12 Nimes 3-4 Red Star
08-11 Red Star 1-2 Nimes
01-99 Nimes 2-0 Red Star
09-98 Red Star 1-2 Nimes
01-98 Red Star 2-3 Nimes
09-97 Nimes 2-2 Red Star
ទស្សនៈ WDW: Red Star ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Red Star ឈ្នះ 1-0

Laval (13) V Creteil (4)
Laval 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Ajaccio 0-0 Laval
09-15 Laval 1-3 Bourg
09-15 Dijon 2-0 Laval
Creteil 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Creteil 0-1 Valenciennes
09-15 Tours 1-2 Creteil
09-15 Creteil 2-1 Le Havre
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Laval ឈ្នះ 1 Creteil ឈ្នះ 4 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Laval 0-0 Creteil
01-15 Creteil 1-0 Laval
08-14 Laval 1-1 Creteil
04-14 Creteil 4-0 Laval
ទស្សនៈ WDW: Creteil ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2