ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់​ហូ​ឡង់ និង D2 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​មាន​10​ប្រកួត

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ហូ​ឡង់​និង​ហូ​ឡង់ D2 សម្រាប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​មាន 10 ប្រកួត ។ Heracles បើកទ្វារ​ស្វាគមន៍ Heerenveen ខណៈ​ក្រុម​ខ្លាំង​ប៉ះ​ខ្លាំង Go Ahead ជួប Rotterdam រីឯ Dordrecht, Breda និង Eindhoven ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

ហូ​ឡង់ ជុំ​ទី​8
           Heracles V Heerenveen
Heracles លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Heracles 2-1 PSV
09-15 Heracles 4-1 Vitesse
09-15 Alkmaar 3-1 Heracles
Heerenveen លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Nijmegen 2-0 Heerenveen
09-15 Breda 0-1 Heerenveen
09-15 Heerenveen 0-0 Vitesse
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Heracles ឈ្នះ 5 Heerenveen ឈ្នះ 4 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Heracles 1-4 Heerenveen
11-14 Heerenveen 0-1 Heracles
03-14 Heracles 1-2 Heerenveen
08-13 Heerenveen 2-4 Heracles
ទស្សនៈ WDW: Heracles ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Heracles ឈ្នះ 3-0

ហូ​ឡង់ D2 ជុំ​ទី​9
    Dordrecht (10) V Ajax II (16)
Dordrecht 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Dordrecht 0-0 Venlo
09-15 Feyenoord 0-2 Dordrecht
09-15 Maastricht 2-2 Dordrecht
Ajax II  ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Ajax II 4-1 Telstar
09-15 Go Ahead 2-0 Ajax II
09-15 Ajax II 2-2 Oss
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
02-14 Dordrecht 1-1 Ajax II
10-13 Ajax II 0-4 Dordrecht
ទស្សនៈ WDW: Dordrecht ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Dordrecht ឈ្នះ 1-0

          Breda (6) V Venlo (5)
Breda 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Breda 2-2 Emmen
09-15 Breda 0-1 Heerenveen
09-15 Fortuna 1-2 Breda
Venlo 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-3-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Dordrecht 0-0 Venlo
09-15 Alkmaar 6-1 Venlo
09-15 Venlo 4-1 Helmond
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Breda ឈ្នះ 8 Venlo ឈ្នះ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Breda 3-0 Venlo
05-15 Venlo 0-1 Breda
01-13 Breda 1-0 Venlo
10-12 Venlo 1-4 Breda
ទស្សនៈ WDW: Venlo ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Breda ឈ្នះ 3-2

   PSV II (12) V Achilles (11)
PSV II 3 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Volendam 3-0 PSV II
09-15 PSV II 0-3 Rotterdam
09-15 Emmen 1-1 PSV II
Achilles 3 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Rotterdam 3-0 Achilles
09-15 Achilles 0-1 Den Bosch
09-15 Fortuna 1-3 Achilles
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
01-14 Achilles 2-0 PSV II
08-14 PSV II 2-0 Achilles
04-14 PSV II 2-1 Achilles
10-13 Achilles 3-2 PSV II
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: Achilles ឈ្នះ 1-0

   Go Ahead (3) V Rotterdam (2)
Go Ahead 3 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Go Ahead 2-0 Ajax II
09-15 HSC 21 2-2 Go Ahead
09-15 Waalwijk 0-2 Go Ahead
Rotterdam 3 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15  PSV II 0-3 Rotterdam
09-15 Rosmalen 3-4 Rotterdam
09-15 Rotterdam 2-1 Telstar
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Go Ahead ឈ្នះ 1 Rotterdam ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
 ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-13 Go Ahead 3-2 Rotterdam
09-12 Rotterdam 3-0 Go Ahead
01-12 Go Ahead 1-2 Rotterdam
10-11 Rotterdam 4-1 Go Ahead
ទស្សនៈ WDW: Rotterdam ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Go Ahead ឈ្នះ 3-1

     Den Bosch (9) V Maastricht (8)
Den Bosch 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Achilles 0-1 Den Bosch
09-15 WKE 2-5 Den Bosch
09-15 Eindhoven 0-0 Den Bosch
Maastricht 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Almere 0-3 Maastricht
09-15 Capelle 1-1 Maastricht
09-15 Maastricht 2-2 Dordrecht
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Den Bosch ឈ្នះ 5 Maastricht ឈ្នះ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Maastricht 3-0 Den Bosch
11-14 Den Bosch 2-1 Maastricht
04-14 Maastricht 0-1 Den Bosch
10-13 Den Bosch 0-2 Maastricht
ទស្សនៈ WDW: Maastricht ឈ្នះ 3-2
ទស្សនៈ PD: Maastricht ឈ្នះ 1-0

         Oss (18) V Fortuna (15)
Oss 3 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Oss 0-4 Eindhoven
09-15 HBS 4-1 Oss
09-15 Ajax II 2-2 Oss
Fortuna 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Telstar 3-0 Fortuna
09-15 Fortuna 1-3 Chilles
09-15 Fortuna 1-2 Breda
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Oss ឈ្នះ 4 Fortuna ឈ្នះ 5 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Oss 1-0 Fortuna
12-14 Fortuna 4-5 Oss
01-14 Fortuna 1-0 Oss
08-13 Oss 1-0 Fortuna
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: Fortuna ឈ្នះ 1-0

         Almere (19) V Emmen (7)
Almere 3 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Almere 0-3 Maastricht
09-15 EVV 0-3 Almere
09-15 Volendam 3-1 Almere
Emmen 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Breda 2-2 Emmen
09-15 AFC 2-3 Emmen
09-15 Emmen 1-1 PSV II
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Almere ឈ្នះ 2 Emmen ឈ្នះ 4 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Almere 2-3 Emmen
03-15 Almere 0-0 Emmen
12-14 Emmen 2-2 Almere
02-14 Almere 1-4 Emmen
ទស្សនៈ WDW: Emmen ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Emmen ឈ្នះ 1-0

     Telstar (13) V Eindhoven (4)
Telstar 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Telstar 3-0 Fortuna
09-15 Scheveningen 0-0 Telstar
09-15 Rotterdam 2-1 Telstar
Eindhoven 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់​។  3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Oss 0-4 Eindhoven
09-15 Koninklijke 3-2 Eindhoven
09-15 Eindhoven 0-0 Den Bosch
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Telstar ឈ្នះ 3 Eindhoven ឈ្នះ 6 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Eindhoven 1-0 Telstar
10-14 Telstar 0-5 Eindhoven
12-13 Eindhoven 3-1 Telstar
08-13 Telstar 3-0 Eindhoven
ទស្សនៈ WDW: Eindhoven ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

   Helmond (14) V Waalwijk (17)
Helmond 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Helmond 0-2 Volendam
09-15 Waalwijk 1-2 Helmond
09-15 Venlo 4-1 Helmond
Waalwijk 3 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Emmen 6-1 Waalwijk
09-15 Waalwijk 1-2 Helmond
09-15 Waalwijk 0-2 Go Ahead
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Helmond ឈ្នះ 2 Waalwijk ឈ្នះ 6 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Waalwijk 1-2 Helmond
02-15 Helmond 3-0 Waalwijk
12-14 Waalwijk 0-0 Helmond
07-14 Helmond 1-1 Waalwijk
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0