លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្និសីទ​កា​សែត ក្រោយ​ចុះ​បិទ​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី «ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ»

ភ្នំពេញ៖ នៅម៉ោងជាង៤៖៣០រសៀលថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា បាននិងកំពុង ធ្វើសន្និសីទកាសែត ក្រោយបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ» ដែលរៀបចំដោយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅសណ្ឋាគារ អ៊ីមភើរៀល។ សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង២០១៨ ខាងមុខនេះ។

នៅព្រឹកមិញ ខណៈចូលរួមបើកសិក្ខាសាលានេះ លោក កឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានស្នើឱ្យអង្គសិក្ខាសាលា បង្កើតអង្គភាពមួយ ដើម្បីឆ្លើយតប និងពន្យល់ នៅពេលដែលមានការវាយប្រហារផ្សេងៗ មកលើគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ។ ជាងនេះទៅទៀត លោកក៏បានជំរុញឱ្យ មន្រ្តីគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិទាំងអស់ ថែរក្សាឱ្យបាននូវកម្លាំងគាំទ្រកាលពីឆ្នាំ២០១៣ និងបន្តពង្រីកកម្លាំងគាំទ្ររបស់ខ្លួនថែមទៀត៕

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្និសីទ​កា​សែត ក្រោយ​ចុះ​បិទ​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី «ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ»

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្និសីទ​កា​សែត ក្រោយ​ចុះ​បិទ​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី «ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ»

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្និសីទ​កា​សែត ក្រោយ​ចុះ​បិទ​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី «ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ»

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្និសីទ​កា​សែត ក្រោយ​ចុះ​បិទ​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី «ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ»

លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្និសីទ​កា​សែត ក្រោយ​ចុះ​បិទ​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី «ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ»