មើលរបៀបវារៈ​ប្រកួត​ថត​រូប​ Canon PhotoMarathon 2015 ស្អែក​នេះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?


មើលរបៀបវារៈ​ប្រកួត​ថត​រូប​ Canon PhotoMarathon 2015 ស្អែក​នេះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

ការ​ប្រកួត​ថត​រូប Canon PhotoMarathon 2015 ដែល​នឹង​បើក​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​ក្រៅ​ពី​មាន​ប្រធានបទ​ដែល​​បេក្ខជន​​ចូលរួម​ត្រូវ​​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា គណៈកម្មការ​ក៏​មាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​កម្សាន្ត​សប្បាយ​ជាច្រើន​ដើម្បី​ប្រិយមិត្ត​បាន​ចូលរួម​និង​មាន​ឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​អនុស្សាវរីយ។

 

មើលរបៀបវារៈ​ប្រកួត​ថត​រូប​ Canon PhotoMarathon 2015 ស្អែក​នេះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

 

តោះ​! មើល​របៀបវារៈ​កម្មវិធី​ប្រកួត​ស្អែកនេះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

 

Part 1 / Opening:

 

8:00am         : MC Opening Speech
8:05am         : Short presentation by Seng Lim on “Birds of Cambodia Education & Conservation ​(BCEC) Project” (Note that there will be ​      ​​​​​​                     a small exhibition on birds photography by Seng Lim, as well as fund raising sale of POSM for BCEC.) (Slide Presentation
in English and Speaker speak in Khmer)
8:25am         : Announcement of Sponsors &Prizes
8:30am         : Terms & Conditions (MC speak in Khmer, slide presentation in English)
8:40am         : Introduction of Jury(MC speak in Khmer, Slide presentation in English)
8:53am         : Group Photo
9:00am         : Topic 1 announcement by i-Qlick/Canon Rep (Andy Lee)

 

Part 2

 

(Looping of Canon TVCs during free time)

11:40am       : Sponsor 1/TVC (TBC)
11:50am       : Sponsor 2/TVC (TBC)
12:00am       : Topic 2 Announcement by i-Qlick/Canon Rep

 

Part 3:

 

(Looping of Canon TVCs during free time)

2:40pm         : Sponsor 3/TVC (TBC)
2:50pm         : Sponsor 4/TVC (TBC)
3:00pm         :Topic 3 Announcement by i-Qlick/Canon Rep

 

Part 4:

 

(Looping of Canon TVCs during free time)

5:55pm         : MC greeting
6:00pm         :Tous Les Jours(Game on stage)
6:10pm         : Coffee Bean(Game on stage)
6:30pm         : Vespa(Game on stage)
6:50pm         :Central Mall(Draw Picking)
7:10pm         :Lucky Draw
7:30pm         : Announcement of Sponsors & Prizes
7:35pm         : Topic One Winners + Jury Rep Feedback
8:00pm         : Topic Two Winners + Jury Rep Feedback
8:25pm         : Closing speech from Canon Representative (Andy Lee)
8:30pm         : Topic Three Winners + Jury Rep Feedback
9:00pm         : Closing Speech