ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​


ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​

ភាពយន្តចិន​​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​កំពុង​ថត​ ប៉ុន្តែ​ខ្លះ​​អាច​នឹង​ត្រៀម​ថត​សម្រាប់​ចេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦។ បើ​យោង​តាម​វិបសាយ​​​ Chinese Mov​ មាន​ភាពយន្ត​១៧​ហើយ​ នឹង​គ្រោង​ចេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ចំណោម​ភាព​យន្ត​នេះ​ មាន​ភាពយន្ត​ប្រាំ​នឹង​ត្រូវ​ថត​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ផង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ចិន​ផង។ ចុះ​ភាពយន្ត​​ទាំង​នោះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

 

 

The Great Wall (2016)

កន្លែង​ថត៖ នៅ​ចិន​ និងសហរដ្ឋ​​អាមេរិក

 

ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​

 

តួ​សម្ដែង៖ ​
Andy Lau
Matt Damon
Jing Tian
Zhang Hanyu
Eddie Peng

 

 

 

Journey to the West (2016)

កន្លែង​ថត៖ ចិន​ និង​សហរដ្ឋអាមេរិក​​

 

ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​

 

តួ​សម្ដែង៖
Liu Xiao Ling Tong
Ma Dehua
Chi Zhongrui
Liu Dagang
Kris Wu

 

 

Risking Life for Love (2016)
កន្លែង​ថត៖ ចិន​ និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​

ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​

 

តួ​សម្ដែង៖
Ha Ji-Won
Wilson Chen
Chun Jung-Myung
Yoon So-Hee

 

 

Warrior’s Gate (2016)
កន្លែង​ថត៖ ចិន​ និង​បារាំង​​

 

ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​

 

តួ​សម្ដែង៖
Mark Chao
Ni Ni
Uriah Shelton
Francis Ng

 

 

At Cafe 6 (2016)
កន្លែង​ថត៖ ចិន​ និង​កោះ​តៃវ៉ាន់​

 

ភាពយន្ត​​ចិនប្រាំ​​រឿង​​​​​ចេញ​​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ​​ដែល​ថតទាំង​​​ក្នុង​ប្រទេស​​​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​

 

តួ​សម្ដែង៖
Dong Zijian
Cherry Ngan
Austin Lin
Ouyang Nini

 

-ចុច​អាន៖ ម្ដាយ Vin Diesel ចង់​ឲ្យ​កូន​ប្រុស​ដឹក​នាំ​រឿង “Fast & Furious 8” ដោយ​ខ្លួន​ឯង

 
ប្រភព៖ chinesemov