រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

ព័ត៌មានកម្សាន្តថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះ គេហទំព័រយើងខ្ញុំសូមលើកយកពីរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ក្នុងការបំភាន់ភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជាការកម្សាន្តសប្បាយក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។ ពេលខ្លះរូបភាពនីមួយៗគឺសុទ្ធសឹងតែមានអត្ថន័យខុសៗពីគ្នាទៅតាមអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញ ចុះចំណែកឯរូបបំភាន់ភ្នែកទាំង 7 នេះវិញ តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណា?
1. សម្លឹងឱ្យជាក់កុំញាក់ចិញ្ចើម: សាកល្បងមើល សម្លឹងកុំដាក់ភ្នែកទៅក្នុងចន្លោះរវាងប្រអប់ពណ៌ប្រផេះ និង ពណ៌ស នោះអ្នកនឹងឃើញមានអ្វីកើតឡើង :D

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

មាននរណាមើលឃើញរូបលោក Michael Jakcson អត់?

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

សម្លឹងមើលទៅចំណុច + នៅកណ្តាល នោះអ្នកនឹងឃើញរង្វង់ពណ៌ផ្កាឈូកប្រែពណ៌ទៅជា.....

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

សួនច្បារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

មើលឃើញមុខមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ក្នុងរូបនេះ?

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

ក្រូចមួយណាពិត ក្រូចមួយណាគូរ

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!

មិនគួរឱ្យជឿ....

រូបបំភាន់ភ្នែក 7 សន្លឹកនេះ មើលហើយល្មមឱ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន!!!