លោក គីម ហ៊ាង ជាប់ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នកវាយតម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា​

​បន្ទាប់ពី​ស្ថិតនៅក្នុង​ភាព​ទំនេរ​មួយរយៈ​សមាគម​អ្នកវាយតម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា​បានធ្វើការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធាន​ថ្មី​ជា​លទ្ធផល​គឺ​លោក គីម ហ៊ាង អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ​រៀល​អេ​ស្ទេ​ត​បាន​ជាប់ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សមាគម​នេះ​។​