បាល់ទាត់​បារាំង​ឡឺ​សំ​ផ្ចូ​ណា ជុំ​ទី 9 មាន​9​ប្រកួត ៖ Paris SG មិន​ពិបាក​យកឈ្នះ​ក្រុម​ភ្ញៀវ Marseille

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​បារាំង​ឡឺ​សំ​ផ្ចូ​ណា ជុំ​ទី 9 សម្រាប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍​-​អាទិត្យ​នេះ​មាន 9 ប្រកួត​។ ក្រុម​កំពូល​តារាង Paris SG មិន​ពិបាក​យកឈ្នះ​ក្រុម​ភ្ញៀវ Marseille ខណៈ  Lyon, Angers និង Nice សង្ឃឹម​ឈ្នះ​ក្នុង​ទឹកដី ។

ថ្ងៃអាទិត្យ

Monaco (9) V Rennes (3)
Monaco 3 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Montpellier 2-3 Monaco
09-15 Guingamp 3-3 Monaco
10-15 Monaco 1-1 Tottenham
Rennes 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Rennes 1-1 Lille
09-15 G Ajaccio 1-1 Rennes
09-15 Rennes 1-1 Troyes
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Monaco ឈ្នះ 6 Rennes ឈ្នះ 3 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Monaco 1-1 Rennes
02-15 Monaco 3-1 Rennes
11-14 Rennes 2-0 Monaco
04-14 Rennes 0-1 Monaco
ទស្សនៈ WDW: Rennes ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Rennes ឈ្នះ 3-0

Lorient (10) V Bordeaux (12)
Lorient 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Monaco 2-3 Lorient
09-15 Lorient 2-0 Caen
09-15 Montpellier 2-1 Lorient
Bordeaux 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Nice 6-1 Bordeaux
09-15 Bordeaux 3-1 Lyon
10-15 Rubin Kazan 0-0 Bordeaux
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Lorient ឈ្នះ 1 Bordeaux ឈ្នះ 5 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Lorient 0-0 Bordeaux
12-14 Bordeaux 3-2 Lorient
02-14 Bordeaux 3-2 Lorient
09-13 Lorient 3-3 Bordeaux
ទស្សនៈ WDW: Lorient ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 1-1

Caen (6) V St-Etienne (2)
Caen 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Caen 2-1 Montpellier
09-15 Lorient 2-0 Caen
09-15 Caen 2-0 G Ajaccio
St-Etienne 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Troyes 0-1 St-Etienne
09-15 St-Etienne 1-4 Nice
10-15 Lazio 3-2 St-Etienne
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Caen ឈ្នះ 3 ST-Etienne ឈ្នះ 6 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Caen 1-0 St-Etienne
09-14 St-Etienne 1-0 Caen
01-13 Caen 2-3 St-Etienne
04-12 Caen 1-4 St-Etienne
ទស្សនៈ WDW: St-Etienne ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2

Paris SG (1) V Marseille (15)
Paris SG 3 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Paris SG 3-0 Guingamp
09-15 Nantes 1-4 Paris SG
10-15 Shakhtar Donetsk 0-3 Paris SG
Marseille 3 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Toulouse 1-1 Marseille
09-15 Marseille 1-2 Angers
10-15 Marseille 0-1 Liberec
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Paris SG ឈ្នះ 8 Marseille ឈ្នះ 1 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Marseille 2-3 Paris SG
11-14 Paris SG 2-0 Marseille
03-14 Paris SG 2-0 Marseille
10-13 Marseille 1-2 Paris SG
ទស្សនៈ WDW: Paris SG ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Paris SG ឈ្នះ 3-0