បាល់ទាត់​អីុតា​លី​ស៊េ​រី​A ជុំ​ទី​7 ​មាន10ប្រកួត Juventus មានសំណាង​ស្វាគមន៍​ក្រុម​ខ្សោយ Bologna

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អីុ​តា​លី​ស៊េរី​A ជុំ​ទី​7 សម្រាប់​ថ្ងៃ​សៅរ៍​-​អាទិត្យ​នេះ​មាន 10 ប្រកួត​។ Juventus មានសំណាង​ស្វាគមន៍​ក្រុម​ខ្សោយ Bologna ខណៈ Torino, Chievo, Roma, Lazio និង Fiorentina ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

ថ្ងៃអាទិត្យ
          Empoli V Sassuolo
Empoli លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Udinese 1-2 Empoli
09-15 Empoli 0-1 Atalanta
09-15 Frosinone 2-0 Empoli
Sassuolo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Roma 2-2 Sassuolo
09-15 Palermo 0-1 Sassuolo
09-15 Sassuolo 1-1 Chievo
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Empoli ឈ្នះ 1 Sassuolo ឈ្នះ 6 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Empoli 3-1 Sassuolo
10-14 Sassuolo 3-1 Empoli
02-13 Sassuolo 1-1 Empoli
09-12 Empoli 0-3 Sassuolo
ទស្សនៈ WDW: Sassuolo ឈ្នះ 2-1
ទស្សនៈ PD: Sassuolo ឈ្នះ 3-0

               Palermo V Roma
Palermo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Milan 3-2 Palermo
09-15 Palermo 0-1 Sassuolo
09-15 Torino 2-1 Palermo
Roma លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Sampdoria 2-1 Roma
09-15 Roma 5-1 Carpi
09-15 BATE 3-2 Roma
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Palermo ឈ្នះ 4 Roma ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Roma 1-2 Palermo
01-15 Palermo 1-1 Roma
03-13 Palermo 2-0 Roma
11-12 Roma 4-1 Palermo
ទស្សនៈ WDW: Roma ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Roma ឈ្នះ 2-0

       Sampdoria V Inter
Sampdoria លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Torino 2-0 Sampdoria
09-15 Sampdoria 2-1 Roma
09-15 Atalanta 2-1 Sampdoria
Inter លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Chievo 0-1 Inter
09-15 Inter 1-0 Verona
09-15 Inter 1-4 Fiorentina
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Sampdoria ឈ្នះ 1 Inter ឈ្នះ 6 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Sampdoria 1-0 Inter
01-15 Inter 2-0 Sampdoria
10-14 Inter 1-0 Sampdoria
04-14 Sampdoria 0-4 Inter
ទស្សនៈ WDW: Inter ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2

            Udinese V Genoa
Udinese លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Udinese 1-2 Empoli
09-15 Udinese 2-3 Milan
09-15 Bologna 1-2 Udinese
Genoa លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Genoa 0-2 Juventus
09-15 Lazio 2-0 Genoa
09-15 Genoa 1-0 Milan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Udinese ឈ្នះ 3 Genoa ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Udinese 2-4 Genoa
02-14 Genoa 3-3 Udinese
09-13 Udinese 1-0 Genoa
ទស្សនៈ WDW: Genoa ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

           Juventus V Bologna
Juventus លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Juventus 1-1 Frosinone
09-15 Napoli 2-1 Juventus
10-15 Juventus 2-0 Sevilla
Bologna លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bologna 1-0 Frosinone
09-15 Fiorentina 2-0 Bologna
09-15 Bologna 1-2 Udinese
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Juventus ឈ្នះ 6 Bologna ឈ្នះ 1 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-13 Bologna 0-2 Juventus
03-13 Bologna 0-2 Juventus
11-12 Juventus 2-1 Bologna
ទស្សនៈ WDW: Juventus ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Juventus ឈ្នះ 1-0

            Lazio V Frosinone
Lazio លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Lazio 2-0 Genoa
09-15 Verona 1-2 Lazio
10-15 Lazio 3-2 St.Etienne
Frosinone លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bologna 1-0 Frosinone
09-15 Juventus 1-1 Frosinone
09-15 Frosinone 2-0 Empoli
      (​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: Lazio ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Lazio ឈ្នះ 2-0

         Fiorentina V Atalanta
Fiorentina លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Fiorentina 2-0 Bologna
09-15 Inter 1-4 Fiorentina
10-15 Belenenses 0-4 Fiorentina
Atalanta លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Atalanta 1-1 Verona
09-15 Empoli 0-1 Atalanta
09-15 Atalanta 2-1 Sampdoria
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Fiorentina ឈ្នះ 7 Atalanta ឈ្នះ 2 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Fiorentina 3-2 Atalanta
01-15 Fiorentina 3-1 Atalanta
09-14 Atalanta 0-1 Fiorentina
02-14 Fiorentina 2-0 Atalanta
ទស្សនៈ WDW: Fiorentina ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 1-1

               Milan V Napoli
Milan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Milan 3-2 Palermo
09-15 Udinese 2-3 Milan
09-15 Genoa 1-0 Milan
Napoli លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Carpi 0-0  Napoli
09-15 Napoli 2-1 Juventus
10-15 Legia 0-2 Napoli
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Milan ឈ្នះ 3 Napoli ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Milan 2-0 Napoli
02-14 Napoli 3-1 Milan
09-13 Milan 1-2 Napoli
ទស្សនៈ WDW: Milan ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2