ការ​វិភាគ​បាល់ទាត់​ក្របខ័ណ្ឌ​អង់គ្លេស​ប្រឺ​មី​ញេ​លី​ក​ជុំ​ទី​8​នៅ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ Man City មាន​ប្រវត្តិ​ល្អ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អង់គ្លេស​ប្រឺ​មី​ញេ​លី​ក​ជុំ​ទី 8 សម្រាប់​រាត្រី​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ មាន 10 ប្រកួត ។ Man City មាន​ប្រវត្តិ​ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ខណៈ​ម្ចាស់ផ្ទះ Everton, Chelsea មិន​បារម្ភ ។

ថ្ងៃអាទិត្យ
Everton V Liverpool
Everton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Swansea 0-0 Everton
09-15 Reading 1-2 Everton
09-15 West Brom 2-3 Everton
Liverpool លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ  2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Liverpool 1-1 Carlisle
09-15 Liverpool 3-2 Aston Villa
10-15 Liverpool 1-1 Sion
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Liverpool ឈ្នះ 4 ស្មើ 6 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Everton 0-0 Liverpool
09-14 Liverpool 1-1 Everton
01-14 Liverpool 4-0 Everton
11-13 Everton 3-3 Liverpool
ទស្សនៈ WDW Everton ឈ្នះ 1-0 
ទស្សនៈ PD Everton ឈ្នះ 2-0

Arsenal V Man Utd
Arsneal លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Tottenham 1-2 Arsenal
09-15 Leicester 2-5 Arsenal
09-15 Arsenal 2-3 Olympiakos
Man Utd លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Man Utd 3-0 Ipswich
09-15 Man Utd 3-0 Sunderland
10-15 Man Utd 2-1 Wolfsburg
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Arsenal ឈ្នះ 2 Man Utd ឈ្នះ 5 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Man Utd 1-1 Arsenal
03-15 Man Utd 1-2 Arsenal
11-14 Arsenal 1-2 Man Utd
02-14 Arsenal 0-0 Man Utd
ទស្សនៈ WDW Man Utd ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD ស្មើ 2-2

Swansea V Tottenham
Swansea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Swansea 0-0 Everton
09-15 Hull 1-0 Swansea
09-15 Southampton 3-1 Swansea
Tottenham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Tottenham 1-2 Arsenal
09-15 Tottenham 4-1 Man City
10-15 Monaco 1-1 Tottenham
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Swansea ឈ្នះ 1 Tottenham ឈ្នះ 8 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Tottenham 3-2 Swansea
12-14 Swansea 1-2 Tottenham
01-14 Swansea 1-3 Tottenham
08-13 Tottenham 1-0 Swansea
ទស្សនៈ WDW ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD ស្មើ 1-1