បាល់ទាត់​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​ប៊ុ​ន​ដេ​ស្លី​ហ្គា​ជុំ​ទី​8​ Bayern, Gladbach,Schalke និង Hoffenheim

បាល់ទាត់​អា​ល្លី​ម៉​ង់​ប៊ុ​ន​ដេ​ស្ល៊ី​ហ្គា ជុំ​ទី​8​សម្រាប់​ចុង​ស​ប្ដា​ហ៍​នេះ​មាន 8​ប្រកួត ។ Bayern ,Gladbach, Schalke ,Leverkusen និង Hoffenheim រំពឹង​ទទួល​បាន​លាភ​សំណាង​ក្នុង​ទឹកដី ។

*​ថ្ងៃអាទិត្យ ៖  
Schalke  V KoIn
Schalke លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Schalke 2-0 Frankfurt
09-15 Hamburg 0-1 Schalke
10-15 Schalke 4-0 Asteras  
KoIn លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 KoIn 1-0 Gladbach
09-15 Hertha 2-0 KoIn
09-15 KoIn 1-1 Ingolstadt   
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Schalke ឈ្នះ 6  KoIn ឈ្នះ 4  ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 KoIn 2-0 Schalke
12-14 Schalke 1-2 KoIn
01-14 KoIn 2-1 Schalke
01-12 KoIn 1-4 Schalke
ទស្សនៈ WDW: Schalke ឈ្នះ 3-0   
ទស្សនៈ PD: Schalke ឈ្នះ 3-0 

Bayern  V Dortmund
Bayern លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bayern 5-1 Wolfsburg
09-15 Mainz 0-3 Bayern
09-15 Bayern 5-0 Dinamo Zagreb  
Dortmund លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Hoffenheim 1-1 Dortmund
09-15 Dortmund 2-2 Darmstadt
10-15 PAOK 1-1 Dortmund  
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Bayern ឈ្នះ 5  Dortmund ឈ្នះ 4  ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Bayern 1-1(P) Dortmund
04-15 Dortmund 0-1 Bayern
11-14 Bayern 2-1 Dortmund
08-14 Dortmund 2-0 Bayern
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 2-2    
ទស្សនៈ PD: Bayern ឈ្នះ 3-2 

Leverkusen  V Augsburg
Leverkusen លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Leverkusen 1-0 Mainz
09-15 Bremen 0-3 Leverkusen
09-15 Barcelona 2-1 Leverkusen  
Augsburg លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Gladbach 4-2 Augsburg
09-15 Augsburg 1-3 Hoffenheim
10-15 Augsburg 1-3  Partizan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Leverkusen ឈ្នះ 8  Augsburg ឈ្នះ 1  ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Leverkusen 1-0 Augsburg
03-14 Augsburg 1-3 Leverkusen
10-13 Leverkusen 2-1 Augsburg
ទស្សនៈ WDW: Leverkusen ឈ្នះ 2-0    
ទស្សនៈ PD: Leverkusen ឈ្នះ 1-0