អ្នកមាន​បុណ្យ Barcelona ទៅ​លេង​ផ្ទះ Sevilla ខណៈ Las Palmas,Real M, Vallecano

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ក្របខ័ណ្ឌ​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ព្រី​មេ​រ៉ា​លី​ហ្គា ជុំ​ទី 7 សម្រាប់​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ មាន 9 ប្រកួត ។ អ្នកមាន​បុណ្យ Barcelona ទៅ​លេង​ផ្ទះ Sevilla ខណៈ Las Palmas, Real M, Vallecano ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

ថ្ងៃអាទិត្យ
Vallecano V Real Betis
Vallecano លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Las Palmas 0-1 Vallecano
09-15 Vallecano 2-1 Gijon
09-15 Sevilla 3-2 Vallecano
Real Betis លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Valencia 0-0 Real Betis
09-15 Real Betis 1-2 Deportivo
09-15 Gijon 1-2 Real Betis
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Vallecano ឈ្នះ 6 Real Betis ឈ្នះ 2 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-14 Vallecano 3-1 Real Betis
12-13 Real Betis 2-2 Vallecano
01-13 Vallecano 3-0 Real Betis
08-12 Real Betis 1-2 Vallecano
ទស្សនៈ WDW: Real Betis ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Real Betis ឈ្នះ 1-0

Bilbao V Valencia
Bilbao លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Bilbao 1-2 Real M
09-15 Sociedad 0-0 Bilbao
10-15 Alkmaar 2-1 Bilbao
Valencia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Espanyol 1-0 Valencia
09-15 Valencia 1-0 Granada
09-15 Lyon 0-1 Valencia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Bilbao ឈ្នះ 1 Valencia ឈ្នះ 4 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Bilbao 1-1 Valencia
11-14 Valencia 0-0 Bilbao
03-14 Valencia 1-1 Bilbao
10-13 Bilbao 1-1 Valencia
ទស្សនៈ WDW: Valencia ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

Levante V Villarreal
Levante លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Barcelona 4-1 Levante
09-15 Levante 2-2 Eibar
09-15 Getafe 3-0 Levante
Villarreal លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Malaga 0-1 Villarreal
09-15 Villarreal 1-0 Atletico
10-15 Villarreal 1-0 Plzen
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Levante ឈ្នះ 2 Villarreal ឈ្នះ 7 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-15 Levante 0-2 Villarreal
01-15 Villarreal 1-0 Levante
08-14 Levante 0-2 Villarreal
04-14 Villarreal 1-0 Levante
ទស្សនៈ WDW: Villarreal ឈ្នះ 3-1
ទស្សនៈ PD: Villarreal ឈ្នះ 2-0

Atletico V Real M
Atletico លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Atletico 2-0 Getafe
09-15 Villarreal 1-0 Atletico
10-15 Atletico 1-2 Benfica
Real M លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Bilbao 1-2 Real M
09-15 Real M 0-0 Malaga
10-15 Malmo 0-2 Real M
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Atletico ឈ្នះ 4 Real M ឈ្នះ 2 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Real M 1-0 Atletico
04-15 Atletico 0-0 Real M
02-15 Atletico 4-0 Real M
01-15 Real M 2-2 Atletico
ទស្សនៈ WDW: Real M ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2