ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?


ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

ក្នុង​រយៈ​ពេល​​១០០​ឆ្នាំ​ គេ​ឃើញ​ថា​កន្លែង​ទេសចរណ៍​​សំខាន់ៗ​​របស់​ប្រទេស​មហា​អំណាច​ចិន​​​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​​​ច្រើន​ ប៉ុន្តែ​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ហាក់​ដូច​ជា​នៅ​ដដែល​​គ្មាន​អ្វី​ប្រែប្រួល​សោះ ខណៈ​ដែល​កន្លែង​ខ្លះ​ទៀត​ត្រូវបាន​​សាងសង់​ឡើង​វិញ​បន្តិចបន្តួច។

 

ថ្មី​ៗ​នេះ​ គេហទំព័រ​ Sina របស់ចិនបាន​បញ្ចេញ​​រូបភាព​ប្រមាណ​ជាង ២០​សន្លឹក​​ដែល​​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​នៃ​កន្លែង​​​​​ទេសចរណ៍​ល្បី​​ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន។ ចង់​ដឹងថា​​កន្លែង​ទាំង​នោះ​មាន​អ្វី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លះ​ សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​មហាកំពែង

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

២. តំបន់ Summer Palace

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

៣. តំបន់ Temple of Heaven

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

៤. ឧទ្យាន Beihai

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

៥. ស្ពាន Marco Polo

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

៦. Putuo Zongcheng

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

៧. ឧទ្យាន Beiling

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

៨. ភ្នំ Taishan

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

៩. ឧទ្យាន Luxun

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១០. ប្រាសាទ Confucian

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១១. តំបន់ burial

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១២. ផ្លូវ Bund

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៣. កំពង់ផែ Jiujiang

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៤. ស្ពាននៅ​ទី​ក្រុង Suzhou

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៥. បឹងខាងលិច

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៦. វត្ត Baochu

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៧. វត្ត Liuhe

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៨. ប្រាសាទ Lingyin

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

១៩. ស្ពាន Wanshou

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

២០. តំបន់ Three Gorges

 

ទិដ្ឋភាព​កន្លែង​កម្សាន្ត​សំខាន់ៗ​របស់​ចិន​កាល​ពី​១០០​ឆ្នាំ​មុន​និង​ឥលូវ ​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ shanghaiist