វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការថែទាំ​ធ្មេញ ឲ្យ​រឹងមាំ​

​ការយកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​សុខភាព​ធ្មេញ គឺជា​ការចាំបាច់​បំផុត​។ ដើម្បី​សុខភាព​ធ្មេញ​រឹងមាំ អ្នក​ត្រូវអនុវត្ត​នូវ​ចំណុច​សំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម​៖