គ.ជ.ប នឹង​ចែក​លិខិត​អញ្ជើញ​ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ​សាកល្បង​ ឆ្នាំ​២០១៥​

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានប្រកាស ចេញប្រតិទិន នៃការចែកលិខិតអញ្ជើញ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សាកល្បង សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ចាប់ពី ថ្ងៃទី១៤-១៩ខែតុលា ខាងមុខ៕

គ.ជ.ប នឹង​ចែក​លិខិត​អញ្ជើញ​ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ​សាកល្បង​ ឆ្នាំ​២០១៥​