គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

កូរ៉េ៖ តារាម៉ូដែលសិចស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនាង Han Ji Eun បានបង្ហាញរូបភាព សិចស៊ីជាមួយ រ៉ូបពណ៌ខ្មៅ បញ្ចេញគល់សុដន់ ដ៏ធំមូលក្បំ ជាច្រើនសន្លឹក តាមប្រព័ន្ធ Online ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជន និងអ្នកគាំទ្រ មានការចាប់អារម្មណ៍ ។

ការបញ្ចេញរូបភាពសិចស៊ីរបស់ Han Ji Eun នេះធ្វើឲ្យទស្សនិកជន និងអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍រថយន្ត មានការចាប់អារម្មណ៍លើរូបនាង ដោយសារតែនាងបញ្ចេញនូវគល់សុដន់ ដ៏ធំមូលក្បំ និងរ៉ូបខ្លីដល់គល់ភ្លៅ ស្ទើរតែរំលេចចេញខោ ក្នុងទៀតផង ៕

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក

គយគន់សម្រស់សិចស៊ី របស់នាង Han Ji Eun កែអារម្មណ៍អផ្សុក