គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ FASMEC ផ្តោតលើ SME

ភ្នំពេញៈ គ្រឹះ​ស្ថា​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ FASMEC ដែល​ទើបនឹង​បង្កើតឡើង​កាលពី​ពាក់កណ្តាល​ខែកញ្ញា​ត្រូវបាន​គេ​មើលឃើញថា ជាការ​ចាប់ផ្តើម​មួយ​សម្រាប់​ជំរុញ​សកម្មភាព​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​ឲ្យ​កាន់តែ​សកម្ម​តាមរយៈ​ការទទួលបាន​កម្ចី​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ងាយស្រួល​ជាង​ធនាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេងទៀត​។