កម្ពុជា​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​២នាក់​ថែម​ទៀត​ពី​កោះ​ណារូ​

មន្រ្ដី​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​កម្ពុជា​បាន​ប្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្នុង​​ស្រុក​ថា កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​២នាក់​ថែម​ទៀត​ពី​កោះ​ណារូ។