លោក​ឯង​កុំ​ពុករលួយ​ឲ្យ​សោះ! តែបើ​ខ្ញុំ​វិញ​អាច​ពុក​បាន…

ភ្នំពេញ៖ អ្នកខ្លះ​ព្រានប្រដៅ​គេឯង​មិន​ឲ្យ​មានគំនិត​បក្សនិយម និង​មិន​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើពុករលួយ។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ទាំងនោះ​ខ្លួនឯង​វិញ ប្រព្រឹត្ត​នូវ​អ្វីដែល​ខ្លួនឯងបាន​ព្រានប្រដៅ​គេ។ ចូរ​សម្អាត​ខ្លួនឯង​ជាមុនសិន មុន​ប្រដៅ​គេ!៕

តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?ស្វែងយល់​ពី Excel កម្មវិធី​ដកហូត​កុមារ​ពី​ការកេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម