ហេតុអ្វី​និស្សិត​គួរ​សិក្សា​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា?


ហេតុអ្វី​និស្សិត​គួរ​សិក្សា​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា?

ជំនាញ​បច្ចេកទេស​ជា​ជំនាញ​ដែល​កំពុង​ទទួល​ការ​ការ​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ពី​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​នានា និង​ក៏​មាន​សិស្ស​និស្សិត​​មួយ​ចំនួន​បាន​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​សិក្សា​។ តើ​មាន​មូលហេតុ​អ្វី​ដែល​សិស្ស​និស្សិត​គួរ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​សិក្សា?

 

លោក សេង សុភាព ​ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិ​ប្រៃសណីយ​ ទូរគមនាគមន៍ និង​បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មានវិទ្យា NPITICT នឹង​ឆ្លើយត​ប​ចម្ងល់​នេះ។

 

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា