អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន

អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន

មនុស្សយើងតែងតែមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា សមត្ថភាពរបស់មនុស្សគឺគេមិនមើលតែសំបកក្រៅនោះទេ ។ មានបុរសម្នាក់នៅឯក្រៅ្របទេស គាត់លេងហ្គីតាបានយ៉ាងល្អឯក ចំណែកដៃរបស់គាត់វិញ អាចនិយាយបានមានភាពរហ័សរហួនដេញភ្លេងបានយ៉ាងពិរោះ អ្នកណាដើរកាត់ផ្លូវនោះហើយ ត្រូវតែឈប់មើលគាត់លេងហ្គីតា ។ បុរសនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ គាត់លេងដើម្បីប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបណ្តួចប៉ុណ្ណោះ តែស្នាដៃគាត់លេងហ្គីតា មិនសរសើរមិនបាន ។ អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន - មនុស្សយើងតែងតែមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា សមត្ថភាពរបស់មនុស្សគឺគេមិនមើលតែសំបកក្រៅនោះទេ ។ មានបុរសម្នាក់នៅឯក្រៅ្របទេស គាត់លេងហ្គីតាបានយ៉ាងល្អឯក ចំណែកដៃរបស់គាត់វិញ អាចនិយាយបានមានភាពរហ័សរហួនដេញភ្លេងបានយ៉ាងពិរោះ អ្នកណាដើរកាត់ផ្លូវនោះហើយ ត្រូវតែឈប់មើលគាត់លេងហ្គីតា ។ បុរសនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ គាត់លេងដើម្បីប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបណ្តួចប៉ុណ្ណោះ តែស្នាដៃគាត់លេងហ្គីតា មិនសរសើរមិនបាន ។ អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន - មនុស្សយើងតែងតែមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា សមត្ថភាពរបស់មនុស្សគឺគេមិនមើលតែសំបកក្រៅនោះទេ ។ មានបុរសម្នាក់នៅឯក្រៅ្របទេស គាត់លេងហ្គីតាបានយ៉ាងល្អឯក ចំណែកដៃរបស់គាត់វិញ អាចនិយាយបានមានភាពរហ័សរហួនដេញភ្លេងបានយ៉ាងពិរោះ អ្នកណាដើរកាត់ផ្លូវនោះហើយ ត្រូវតែឈប់មើលគាត់លេងហ្គីតា ។ បុរសនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ គាត់លេងដើម្បីប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបណ្តួចប៉ុណ្ណោះ តែស្នាដៃគាត់លេងហ្គីតា មិនសរសើរមិនបាន ។

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន

ចុះថ្ងៃទី 06 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:45 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a

អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន
អ្នកលេងហ្គីតាដៃរហ័ស ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុន