បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥


បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ ទស្សនាវដ្ដី Forbes តែង​ប្រកាស​បញ្ជី​ឈ្មោះ​​តារា​រ៉េប​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ឬ​គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា Hip Hop Cash Kings។ ​​សម្រាប់​​​​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​ៗ បញ្ជី​ឈ្មោះ​នេះ​មិន​សូវ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប៉ុន្មាន​ទេ ពោល​តារា​រ៉េប Jay Z , Dr. Dre និង Diddy តែ​ឈរ​កំពូល​តារា​ង។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បន្តិចបន្តួច។ ខាង​ក្រោម​ជា​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥៖

 

១. Diddy រក​ចំណូល​បាន ៦០លានដុល្លារ
បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

២. Jay Z រក​ចំណូល​បាន ៥៦លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥
៣. Drake រក​ចំណូល​បាន ៣៩,៥លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

៤. Dr. Dre រក​ចំណូល​បាន ៣៣លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

៥. Pharrell រក​ចំណូល​បាន ៣២លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥
៦. Eminem រក​ចំណូល​បាន ៣១លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

៧. Kanye West រក​ចំណូល​បាន ២២លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥
៨. Wiz Khalifa រក​ចំណូល​បាន ២១,៥លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥
៩. Nicki Minaj រក​ចំណូល​បាន ២១លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥
១០. Birdman រក​ចំណូល​បាន ១៨លានដុល្លារ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​រ៉េប​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

ចុចអាន៖ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្រួសារ Beckham កើន​ឡើង​ច្រើន​ជាង​ម្ចាស់ក្សត្រី​អង់គ្លេស

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖thefader