បាល់ទាត់​អង់គ្លេស National League និង Fa Cup ក្រុម​ល្អ Cheltenham, Altrincham, Tranmere

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អង់គ្លេស National League និង FA Cup សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ មាន 10 ប្រកួត ។ Cheltenham, Altrincham, Tranmere ជា​ជម្រើស​ល្អ

អង់គ្លេស National League ជុំ​ទី 15
Kidderminster (24) V Boreham (20)
Kidderminster 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Bromley 3-2 Kidderminster
09-15 Barrow 1-1 Kidderminster
10-15 Kidderminster 0-1 Welling
Boreham 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Torquay 1-2 Boreham
09-15 Boreham 0-1 Altrincham
10-15 Macclesfield 0-0 Boreham
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Cheltenham (2) V Braintree (6)
Cheltenham 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Forest Green 2-2 Cheltenham
09-15 Cheltenham 0-1 Tranmere
10-15 Halifax 1-7 Cheltenham
Braintree 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Braintree 2-1 Woking
09-15 Braintree 0-1 Guiseley
10-15 Eastleigh 0-2 Braintree
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Welling (15) V Bromley (9)
Welling 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Welling 2-1 Chester
09-15 Welling 2-0 Halifax
10-15 Kidderminster 0-1 Welling
Bromley 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Bromley 3-2 Kidderminster
09-15 Bromley 3-0 Chester
10-15 Tranmere 4-0 Bromley
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Welling ឈ្នះ 6 Bromley ឈ្នះ 3 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-12 Welling 3-1 Bromley
10-12 Bromley 0-2 Welling
03-12 Welling 2-1 Bromley
10-11 Bromley 2-1 Welling
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Barrow (17) V Chester (14)
Barrow 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Macclesfield 1-2 Barrow
09-15 Barrow 1-1 Kidderminster
10-15 Altrincham 1-0 Barrow
Chester 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Welling 2-1 Chester
09-15 Bromley 3-0 Chester
10-15 Chester 3-2 Wrexham
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-13 Chester 1-2 Barrow
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Torquay (22) V Dover (5)
Torquay 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Torquay 1-2 Boreham
09-15 Lincoln 2-0 Torquay
10-15 Torquay 0-2 Aldershot
Dover 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Eastleigh 2-5 Dover
09-15 Dover 2-0 Woking
10-15 Gateshead 2-3 Dover
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
12-14 Dover 2-2 Torquay
09-14 Torquay 2-0 Dover
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Altrincham (19) V Halifax (23)
Altrincham 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Lincoln 1-1 Altrincham
09-15 Boreham 0-1 Altrincham
10-15 Altrincham 1-0 Barrow
Halifax 6 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-0-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Halifax 1-1 Gateshead
09-15 Welling 2-0 Halifax
10-15 Halifax 1-7 Cheltenham
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Altrincham ឈ្នះ 4 Halifax ឈ្នះ 1 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Altrincham 0-0 Halifax
10-14 Halifax 1-3 Altrincham
04-13 Altrincham 2-0 Halifax
04-13 Halifax 3-4 Altrincham
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Grimsby (10) V Gateshead (4)
Grimsby 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Wrexham 0-0 Grimsby
09-15 Southport 0-4 Grimsby
10-15 Grimsby 1-1 Forest Green
Gateshead 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Halifax 1-1 Gateshead
09-15 Forest Green 0-1 Gateshead
10-15 Gateshead 2-3 Dover
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Grimsby ឈ្នះ 3 Gateshead ឈ្នះ 2 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Grimsby 2-2 Gateshead
01-15 Gateshead 3-2 Grimsby
01-15 Grimsby 0-0 Gateshead
08-14 Gateshead 1-6 Grimsby
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Guiseley (16) V Macclesfield (18)
Guiseley 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Guiseley 1-1 Southport
09-15 Braintree 0-1 Guiseley
10-15 Guiseley 0-1 Lincoln
Macclesfield 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-0-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Macclesfield 1-2 Barrow
09-15 Aldershot 0-3 Macclesfield
10-15 Macclesfield 0-0 Boreham
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Wrexham (7) V Tranmere (3)
Wrexham 7 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Wrexham 0-0 Grimsby
09-15 Wrexham 2-3 Eastleigh
10-15 Chester 3-2 Wrexham
Tranmere 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-4-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Tranmere 3-1 Aldershot
09-15 Cheltenham 0-1 Tranmere
10-15 Tranmere 4-0 Bromley
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
01-05 Wrexham 1-5 Tranmere
09-04 Tranmere 1-1 Wrexham
04-04 Wrexham 0-1 Tranmere
09-03 Tranmere 1-2 Wrexham
02-02 Wrexham 1-1 Tranmere
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

អង់គ្លេស FA Cup ជម្រុះ ជុំ​ទី 2
Worthing V St. Neots
Worthing (Non League D1) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Hastings 1-3 Worthing
09-15 St. Neots 1-1 Worthing
10-15 Whitstable 2-4 Worthing
St. Neots (Non League Premier) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Tilbury 2-5 St. Neots
09-15 St. Neots 1-1 Worthing
10-15 St. Neots 1-2 Cirencester
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 St. Neots 1-1 Worthing
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន