បាល់ទាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល​ស៊េ​រី​B ជុំ​ទី 30 សម្រាប់​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​មាន​8​ប្រកួតម្ចាស់ផ្ទះ America M, Nautico, Paysandu

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល​ស៊េ​រី​B ជុំ​ទី​30 សម្រាប់​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​មាន 8 ប្រកួត ។ ម្ចាស់ផ្ទះ America M, Nautico, Paysandu ល្អ​ជាង​ភ្ញៀវ ។

   Bragantino (9) V Criciuma (15)
Bragantino 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 10-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Oeste 1-1 Bragantino
09-15 Bragantino 2-1 Boa
09-15 Santa Cruz 3-1 Bragantino
Criciuma 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-7-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15  Atletico G 0-0 Criciuma
09-15 America M 2-1 Criciuma
10-15 Criciuma 0-0 Parana
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 9 ប្រកួត Criciuma ឈ្នះ 8 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Criciuma 1-0 Bragantino
04-15 Bragantino 0-3 Criciuma
09-12 Criciuma 3-2 Bragantino
05-12 Bragantino 3-4 Criciuma
ទស្សនៈ WDW: Bragantino ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

     America M (4) V Macae (16)
America M 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 10-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Atletico G 1-1 America M
09-15 America M 2-1 Criciuma
10-15 Mogi Mirim 1-2 America M
Macae 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-4-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Barcelona 1-2 Macae
10-15 Madureira 2-0 Macae
10-15 Macae 3-1 ABC
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
07-12 Macae 1-1 America M
ទស្សនៈ WDW: America M ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Parana (13) V Oeste (14)
Parana 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 7-4-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Mogi Mirim 1-2 Parana
09-15 Parana 1-2 Atletico G
10-15 Criciuma 0-0 Parana
Oeste 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-5-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 24 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Oeste 1-1 Bragantino
09-15 Ceara 1-1 Oeste
10-15 Oeste 2-0 Nautico
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
07-15 Oeste 1-0 Parana
10-14 Parana 0-0 Oeste
05-14 Oeste 2-2 Parana
09-13 Parana 1-2 Oeste
06-13 Oeste 1-0 Parana        
ទស្សនៈ WDW: Parana ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  Nautico (8) V Mogi Mirim (20)
Nautico 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 10-4-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Paysandu 0-1 Nautico
09-15 Nautico 3-0 ABC
10-15 Oeste 2-0 Nautico
Mogi Mirim 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-4-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 28   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Mogi Mirim 1-2 Parana
09-15 CRB 2-1 Mogi Mirim
10-15 Mogi Mirim 1-2 America M
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
07-15 Mogi Mirim 1-2 Nautico
09-15 Mogi Mirim 0-0 Nautico
09-03 Nautico 3-0 Mogi Mirim
08-02 Mogi Mirim 1-2 Nautico
ទស្សនៈ WDW: Nautico ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

       ABC (19) V Atletico G (12)
ABC 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-8-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 ABC 0-0 Vitoria
09-15 Nautico 3-0 ABC
10-15 Macae 3-1 ABC
Atletico G 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-4-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Atletico G 0-0 Criciuma
09-15 Parana 1-2 Atletico G
10-15 Atletico G 2-1 Paysandu
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត ABC ឈ្នះ 5 Atletico G ឈ្នះ 4 ស្មើ 1 ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
07-15 Atletico G 1-2 ABC
09-14 ABC 2-0 Atletico G
05-14 Atletico G 2-0 ABC
05-14 Atletico G 1-2 ABC
ទស្សនៈ WDW: Atletico G ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

      CRB (11) V Santa Cruz (3)
CRB 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 9-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 22 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Macae 0-0 CRB
09-15 CRB 2-1 Mogi Mirim
10-15 Boa 1-3 CRB
Santa Cruz 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-5-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 17 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 24   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Santa Cruz 2-1 Ceara
09-15 Sampaio 0-0 Santa Cruz
09-15 Santa Cruz 3-1 Bragantino
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត CRB ឈ្នះ 2 Santa Cruz ឈ្នះ 6 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Santa Cruz 2-1 Ceara
09-15 Santa Cruz 0-0 CRB
06-13 CRB 2-1 Santa Cruz
02-13 CRB 2-3 Santa Cruz
ទស្សនៈ WDW: CRB ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

       Paysandu (5) V Bahia (6)
Paysandu 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 10-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Paysandu 0-1 Nautico
09-15 Vitoria 3-1 Paysandu
10-15 Atletico G 2-1 Paysandu
Bahia 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-7-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bahia 1-1 Sampaio
09-15 Luverdense 2-2 Bahia
10-15 Bahia 1-3 Vitoria
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Paysandu ឈ្នះ 3 Bahia ឈ្នះ 4 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Bahia 2-0 Paysandu
07-15 Paysandu 3-0 Bahia
07-15 Bahia 2-0 Paysandu
04-11 Bahia 2-1 Paysandu
ទស្សនៈ WDW: Paysandu ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

    Luverdense (10) V Sampaio (7)
Luverdense 14 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 6-5-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 22 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Criciuma 0-1 Luverdense
09-15 Luverdense 2-2 Bahia
09-15 Ceara 0-1 Luverdense
Sampaio 14 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-6-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bahia 1-1 Sampaio
09-15 Sampaio 0-0 Santa Cruz
10-15 Sampaio 2-2 Botafogo
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
07-15 Sampaio 3-1 Luverdense
09-14 Luverdense 0-1 Sampaio
05-14 Sampaio 1-0 Luverdense
09-13 Luverdense 2-2 Sampaio
07-13 Sampaio 1-1 Luverdense
07-09 Luverdense 0-0 Sampaio
06-09 Sampaio 1-0 Luverdense
ទស្សនៈ WDW: Luverdense ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)