16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

អាចជាបាតុភាពធម្មជាតិ នៅតំបន់ទីប្រជុំជនក្តី នៅកណ្តាលទីក្រុងក្តី និង ផ្លូវថ្នល់ក្តី សុទ្ធតែមានរណ្តៅស្រុតធំៗ គួរឱ្យខ្លាច ។ ក្នុងករណីខ្លះ ស្រុតនៅកណ្តាលផ្លូវជាតិ ដែលបណ្តាលឱ្យរថយន្តធំក្តី ឬ តូចក្តី ជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់រណ្តៅញឹកញាប់ ។

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក

16 រូបភាព រណ្តៅស្រុតគួរឱ្យខ្លាច លើពិភពលោក