ស្រ្តីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមុខជំាជាងបុរស

ដំណឹងថ្មី៖ លោក​ចូល ស្កេ​ស​ស៊ី​ង​ហ្គឺ ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែក​គ្រឿងសម្អាង​សើ​ស្បែក​បាន​បញ្ជាក់ថា ចាប់ពី​វ័យ​២០​ឆ្នាំ​ដល់​៤០​ឆ្នាំ មនុស្ស​ចាប់ ផ្តើម​ជាំមុខ​ហើយ ។ ប្រសិនជា​មិន​យកចិត្ត ទុកដាក់​ថែទាំ​ស្បែក​មុខ​ឱ្យ​បានល្អ ។ នៅក្នុង ចំណោម​មនុស្ស​ប្រុស និង​មនុស្ស​ស្រី គឺ​ស្បែក មុខ​ស្ត្រី​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការ​ជាំមុ