ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

សៀមរាប ÷ លោក ថោង ខុន អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកម្មវីធីបើកការតាំងពិពរណ៍ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួតធ្វើម្ហូបអាហារ ដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាប ។

តាមរយៈការជម្រុញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញ ទៅមក MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangment on Tourism Proffesional) កម្មវិធីនេះបានចូលរួម ចំណែកក្នុងការ ធ្វើសមារហណកម្មអាស៊ាន ២០១៥ ដែលនឹងសម្រួលអោយ មានការបំលាស់ទីការងារ របស់អ្នកជំនាញទេសចរណ៍ និងសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ល្អៗ នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរវាង ប្រទេស ជាសមាជិក ដោយផ្ដោតទៅលើមុខជំនាញទាំង ៣២ ដែលស្ថិតក្នុងសេវាកម្មសណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មធ្វើដំណើរ ក្នុងនោះរួមមានផ្នែកការិយាល័យជួរមុខ (Font office) គេហកិច្ច(Housekeeping) ផលិតផលម្ហូបអាហារ (Food Production) សេវាកម្មម្ហូបអាហា និងភេសជ្ជៈ (Food and Beverage) ភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរ (Travel Agencies) និងសេវាកម្មខ្សែរទស្សនៈកិច្ច (Tour Operator) ៕

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ

ការតាំងពិពរណ៍ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និងការប្រកួត ធ្វើម្ហូបអាហារ