បាល់ទាត់​ចម្រុះ​អឺរ៉ុប សម្រាប់​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ មាន​6​ប្រកួតក្រុម Dagenham, Catania មាន​ប្រវត្តិ​ល្អ​ជាង​គូប្រកួត

*​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​អឺរ៉ុប សម្រាប់​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ មាន 6 ប្រកួត ។ Dagenham, Catania មាន​ប្រវត្តិ​ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

*​ប្រឺ​មី​ញេ​លី​ក International Cup ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល ៖
*​ពូ​ល C ៖
Norwich U21 V Villarreal U21
Norwich U21 (​អង់គ្លេស​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-15 Norwich U21 2-2 Chelsea U21
09-15 Norwich U21 0-3 PSV U21
09-15 Everton U21 3-1 Norwich U21
Villarreal U21 (​អេ​ស្ប៉ា​យ​) លទ្ធផល 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Sunderland U21 0-0 Villarreal U21
01-15 Celtic U21 1-0 Villarreal U21
02-15 Everton U21 1-2 Villarreal U21
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD (​គ្មាន​)

*​អង់គ្លេស Football League Trophy ជុំ​ទី 2 ៖
Stevenage V Dagenham
Stevenage (​លី​ក​ធូ​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Cambridge 1-0 Stevenage
09-15 Stevenage 0-2 Mansfield
10-15 Stevenage 0-1 Carlisle 
Dagenham (​លី​ក​ធូ​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Barnet 3-1 Dagenham
09-15 Dagenham 1-1 Notts County
10-15 Dagenham 3-4 Mansfield
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Stevenage ឈ្នះ 3 Dagenham ឈ្នះ 5 ស្មើ 2 ។ 
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-15 Dagenham 1-1 Stevenage
03-15 Stevenage 0-1 Dagenham 
12-14 Dagenham 0-2 Stevenage
09-12 Dagenham 3-2 Stevenage
ទស្សនៈ WDW (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD (​គ្មាន​)

*​អង់គ្លេស National League ជុំ​ទី 15 ៖
Aldershot (13) V Forest Green (1)
Aldershot 6 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Tranmere 3-1 Aldershot
09-15 Aldershot 0-3 Macclesfield
10-15 Torquay 0-2 Aldershot
Forest Green 7 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។​3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Forest Green 2-2 Cheltenham
09-15 Forest Green 0-1 Gateshead
10-15 Grimsby 1-1 Forest Green
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Aldershot ឈ្នះ 4 Forest Green ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Forest Green 1-3 Aldershot
08-14 Aldershot 1-1 Forest Green
02-14 Aldershot 2-2 Forest Green
12-13 Forest Green 3-1 Aldershot
ទស្សនៈ WDW (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD (​គ្មាន​)

*​អីុ​តា​លី Lega Pro ជុំ​ទី 6 ៖
Messina V Ischia
Messina លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ
1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Benevento 0-0 Messina
09-15 Messina 2-0 Nuova
10-15 Paganese 1-1 Messina
Ischia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ
3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Ischia 2-0 Martina
09-15 Catania 4-2 Ischia
10-15 Ischia 0-1 Akragas 
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
12-14 Ischia 2-2 Messina
01-14 Ischia 1-1 Messina
09-13 Messina 0-0 Ischia
05-13 Messina 1-1 Ischia
ទស្សនៈ WDW (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD (​គ្មាន​)

Akragas V Monopoli
Akragas លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ   3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Nuova 0-0 Akragas
09-15 Akragas 2-0 Catanzaro
10-15 Ischia 0-1 Akragas
Monopoli លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ
2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Monopoli 1-2 Catania
09-15 Lupa Castelli 2-3 Monopoli
10-15 Monopoli 1-0 Martina
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD (​គ្មាន​)

Catania V Nuova
Catania លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Monopoli 1-2 Catania
09-15 Catania 4-2 Ischia
10-15 Lecce 0-0 Catania
Nuova លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Nuova 0-0 Akragas
09-15 Messina 2-0 Nuova
10-15 Catanzaro 1-1 Nuova
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
05-03 Nuova 3-1 Catania
12-02 Catania 0-2 Nuova
ទស្សនៈ WDW (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD (​គ្មាន​)