បាល់ទាត់​យូ​ហ្វា​ឆេ​ម​ពាន​ស៊ី​ប U21 និង U19 វគ្គ​ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល​ថ្ងៃនេះ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​យូ​ហ្វា​ឆេ​ម​ពាន​ស៊ី​ប U21 និង U19 វគ្គ​ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល​សម្រាប់​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន 7 ប្រកួត ។ អេ​ស្បា​៉​ញ សែ​៊​ប៊ី ក្រូ​អាស៊ី​ជា​ជម្រើស​ល្អ ។

U21
ពូ​ល 2
      Serbia U21 V Andorra U21
Serbia U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Serbia U21 0-4 Czech U21
06-15 Denmark U21 2-0 Serbia U21
09-15 Serbia U21 5-0 Lithuania U21
Andorra U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-4-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Slovenia U21 4-0 Andorra U21
06-15 Andorra U21 1-0 Lithuania U21
09-15 Andorra U21 0-2 Rep Ireland U21
     (​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល 6   
        Georgia U21 V Spain U21
Georgia U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Netherlands U21 0-1 Georgia U21
06-15 San Marino U21 0-3 Georgia U21
09-15 Croatia U21 1-0 Georgia U21
Spain U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Spain U21 2-0 Norway U21
03-15 Spain U21 4-0 Belarus U21
09-15 Estonia U21 0-2 Spain U21
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
09-11 Spain  U21 2-0 Georgia U21
09-11 Georgia U21 2-7 Spain U21
09-07 Spain U21 4-0 Georgia U21
06-07 Georgia U21 0-1 Spain U21
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  San Marino U21 V Croatia U21
San Marino U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 San Marino U21 0-3 Georgia U21
06-15 Estonia U21 0-0 San Marino U21
09-15 Sweden U21 3-0 San Marino U21
Croatia U21 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Greece U21 0-2 Croatia U21
09-15 Croatia U21 1-0 Georgia U21
09-15 Estonia U21 0-4 Croatia U21
      (​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

U19
ពូ​ល 10
   France U19  V Liechtenstein U19
France U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Ukraine U19 1-3 France U19
07-15 France U19 2-0 Greece U19
07-15 France U19 0-2 Greece U19
Liechtenstein U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Bosnia U19 5-0 Liechtenstein U19
10-14 Liechtenstein U19 0-6 France U19
10-14 Macedonia U19 5-1 Liechtenstein U19
     ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
10-14 Liechtenstein U19 0-6 France U19
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Netherlands U19 V Gibraltar U19
Netherlands U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Spain U19 1-1 Netherlands U19
09-15 Italy U19 0-0 Netherlands U19
09-15 Netherlands U19 1-2 Germany U19
Gibraltar U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Switzerland U19 8-0 Gibraltar U19
11-14 Rep Ireland U19 4-1 Gibraltar U19
11-14 Gibraltar U19 1-3 Malta U19
       (​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល 13
        Sweden U19 V Belarus U19
Sweden U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Sweden U19 1-1 Lithuania U19
03-15 Belarus U19 2-0 Sweden U19
03-15 Sweden U19 1-3 Russia U19
Belarus U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Belarus U19 2-2 Luxembourg U19
09-15 Belarus U19 2-1 Estonia U19
09-15 Belarus U19 2-0 Estonia U19
       (​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

   Belgium U19 V San Marino U19
Belgium U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Lithuania U19 2-2 Belgium U19
09-15 Belgium U19 4-3 Turkey U19
09-15 Belgium U19 1-0 Poland U19
San Marino U19 លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Serbia U19 4-0 San Marino U19
10-14 Italy U19 6-0 San Marino U19
10-14 San Marino U19 0-2 Amenia U19
   (​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)