ការ​ទស្សន៍​ទាយ​បាល់ទាត់​ជប៉ុន​ខាប់ និង​កូរ៉េ K League Challenge ថ្ងៃនេះ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជប៉ុន​ខាប់ និង​កូរ៉េ K League Challenge មាន 6 ប្រកួត ។ ក្រុម Kashima, Daegu, G. Osaka សង្ឃឹម​ឈ្នះ ។

ជប៉ុន J-Leaugue Cup 1/2 ផ្តាច់ព្រ័ត្រ ជើង​ទី 1 ៖
Niigata V G. Osaka
Niigata (J1 League) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Kobe 1-2 Niigata
09-15 Niigata 1-2 Kawasaki
10-15 Kofu 0-0 Niigata
G. Osaka (J1 League) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 G. Osaka 3-1 Kashiwa
09-15 Guangzhou 2-1 G. Osaka
10-15 Kawasaki 5-3 G. Osaka
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត G. Osaka ឈ្នះ 5 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Niigata 2-2 G. Osaka
04-15 G. Osaka 2-1 Niigata
08-14 G. Osaka 5-0 Niigata
03-14 Niigata 0-2 G. Osaka
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Kobe V Kashima
Kobe (J1 League) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Kobe 1-2 Niigata
09-15 Nagoya 2-0 Kobe
10-15 Kobe 0-2 Kashima
Kashima (J1 League) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Kofu 0-1 Kashima
09-15 Kashima 1-2 Urawa
10-15 Kobe 0-2 Kashima
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Kobe ឈ្នះ 3 Kashima ឈ្នះ 5 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Kobe 0-2 Kashima
04-15 Kashima 1-2 Kobe
10-14 Kobe 0-0 Kashima
05-14 Kashima 0-3 Kobe
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

កូរ៉េ K League Challenge ជុំ​ទី 34
Gangwon (7) V Suwon (3)
Gangwon 16 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-5-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 23 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Gangwon 2-2 Goyang Hi
09-15 Ansan Police 1-0 Gangwon
10-15 Gangwon 0-2 Sangju
Suwon 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 7-4-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 23 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Goyang Hi 1-1 Suwon
09-15 Suwon 2-1 Chungju
10-15 Suwon 2-1 Ansan Police
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
08-15 Suwon 3-2 Gangwon
06-15 Gangwon 3-1 Suwon
05-15 Suwon 2-1 Gangwon
11-14 Suwon 1-2 Gangwon
08-14 Gangwon 2-1 Suwon
06-14 Suwon 1-1 Gangwon
04-14 Gangwon 1-0 Suwon
ទស្សនៈ WDW: Suwon ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: គ្មានChungju (11) V Gyeongnam (10)
Chungju 17 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-5-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 28 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Daegu 1-1 Chungju
09-15 Chungju 2-0 Bucheon
09-15 Suwon 2-1 Chungju
Gyeongnam 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-4-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Gyeongnam 0-0 Seoul E-Land
09-15 Gyeongnam 1-0 Bucheon
10-15 Gyeongnam 1-3 Daegu
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
08-15 Gyeongnam 1-0 Chungju
07-15 Chungju 1-1 Gyeongnam
05-15 Gyeongnam 0-1 Chungju
ទស្សនៈ WDW: Gyeongnam ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Seoul E-Land (4) V Goyang Hi (6)
Seoul E-Land 15 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-7-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Seoul E-Land 1-0 Sangju
09-15 Seoul E-Land 1-1 Ansan Police
10-15 Anyang 3-4 Seoul E-Land
Goyang Hi 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 6-5-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Goyang Hi 1-1 Suwon
09-15 Goyang Hi 1-0 Anyang
10-15 Bucheon 1-0 Goyang Hi
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
08-15 Goyang Hi 2-1 Seoul E-Land
07-15 Seoul E-Land 2-0 Goyang Hi
05-15 Goyang Hi 2-4 Seoul E-Land
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Daegu (1) V Ansan Police (9)
Daegu 16 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 8-3-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 29 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Anyang 0-2 Daegu
09-15 Daegu 5-1 Sangju
10-15 Gyeongnam 1-3 Daegu
Ansan Police 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-5-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Ansan Police 1-0 Gangwon
09-15 Seoul E-Land 1-1 Ansan Police
10-15 Suwon 2-1 Ansan Police
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Daegu ឈ្នះ 2 Ansan Police ឈ្នះ 3 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-15 Ansan Police 0-0 Daegu
06-15 Daegu 3-0 Ansan Police
05-15 Ansan Police 1-1 Daegu
10-14 Daegu 1-2 Ansan Police
ទស្សនៈ WDW: Daegu ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: គ្មាន