ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់​បែ​ល​ហ្ស៊ិ​ក Division 2 ជុំ​ទី​8​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន​7​ប្រកួត

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​បែ​ល​ហ្ស៊ិ​ក Division 2 ជុំ​ទី 8 សម្រាប់​រាត្រី​នេះ​មាន 7 ប្រកួត ។ ក្រុម​ដែល​ជា​ជម្រើស​ល្អ​មាន Cercle Brugge, Eupen និង Antwerp ។

Dessel V White Star
Dessel លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Genk 5-2 Dessel
09-15 Dessel 0-3 Seraing
10-15 Lommel 2-0 Dessel
White Star លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Mechelen 1-0 White Star
09-15 Eupen 3-1 White Star
10-15 White Star 4-2 Lierse
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Dessel ឈ្នះ 3 White Star ឈ្នះ 5 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Dessel 2-1 White Star
09-14 White Star 2-1 Dessel
04-14 Dessel 0-1 White Star
11-13 White Star 0-1 Dessel
ទស្សនៈ WDW: White Star ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: White Star ឈ្នះ 2-0

Deinze V Roeselare
Deinze លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Deinze 0-2 Mouscron
09-15 Deinze 2-1 Excelsior
10-15 Geel 2-2 Deinze
Roeselare លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Excelsior 1-4 Roeselare
09-15 Lommel 2-0 Roeselare
10-15 Roeselare 1-1 Cercle Brugge
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Deinze ឈ្នះ 5 Roeselare ឈ្នះ 2 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-05 Roeselare 2-0 Deinze
09-04 Deinze 2-1 Roeselare
03-04 Deinze 1-0 Roeselare
11-03 Roeselare 3-0 Deinze
ទស្សនៈ WDW: Deinze ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Roeselare ឈ្នះ 2-0

Cercle Brugge V Coxyde
Cercle Brugge លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Westerlo 3-2 Cercle Brugge
09-15 Cercle Brugge 2-0 Heist
10-15 Roeselare 1-1 Cercle Brugge
Coxyde លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Coxyde 2-3 Standard Liege
09-15 Coxyde 2-2 Patro Eisden
10-15 Excelsior 3-0 Coxyde
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
12-14 Cercle Brugge 3-0 Coxyde
ទស្សនៈ WDW: Cercle Brugge ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Cercle Brugge ឈ្នះ 3-0

Geel V Heist
Geel លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-4-1​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Geel 2-2 Coxyde
09-15 Union Saint 2-1 Geel
10-15 Geel 2-2 Deinze
Heist លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Heist 1-3 Antwerp
09-15 Cercle Brugge 2-0 Heist
10-15 Heist 1-5 Eupen
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
12-14 Heist 1-1 Geel
08-14 Geel 0-0 Heist
01-14 Geel 4-3 Heist
09-13 Heist 1-1 Geel
03-09 Geel 1-1 Heist
11-08 Heist 2-1 Geel
ទស្សនៈ WDW: Ceel ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Ceel ឈ្នះ 1-0

Eupen V Patro Eisden
Eupen លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Gent 3-0 Eupen
09-15 Eupen 3-1 White Star
10-15 Heist 1-5 Eupen
Patro Eisden លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Patro Eisden 0-1 Cercle Brugge
09-15 Patro Eisden 0-4 Club Brugge
09-15 Coxyde 2-2 Patro Eisden
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Eupen ឈ្នះ 5 Patro Eisden ឈ្នះ 1 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-15 Patro Eisden 0-2 Eupen
10-14 Eupen 1-1 Patro Eisden
02-05 Eupen 4-0 Patro Eisden
09-04 Patro Eisden 1-0 Eupen
ទស្សនៈ WDW: Eupen ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Eupen ឈ្នះ 3-0

Union Saint V Lommel
Union Saint លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Zulte-Waregem 2-0 Union Saint
09-15 Union Saint 2-1 Geel
10-15 Tubize 2-1 Union Saint
Lommel លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Leuven 3-2 Lommel
09-15 Lommel 2-0 Roeselare
10-15 Lommel 2-0 Dessel
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Union Saint ឈ្នះ 3 Lommel ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-08 Union Saint 1-2 Lommel
09-07 Lommel 2-2 Union Saint
02-07 Union Saint 4-0 Lommel
09-06 Lommel 2-1 Union Saint
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: Union Saint ឈ្នះ 2-1

Antwerp V Excelsior
Antwerp លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Oostende 0-2 Antwerp
09-15 Antwerp 4-0 Tubize
10-15 Seraing 0-0 Antwerp
Excelsior លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Excelsior 1-4 Roeselare
09-15 Deinze 2-1 Excelsior
10-15 Excelsior 3-0 Coxyde
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Antwerp ឈ្នះ 5 Excelsior ឈ្នះ 2 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Excelsior 2-1 Antwerp
11-14 Antwerp 1-2 Excelsior
02-14 Excelsior 0-3 Antwerp
09-13 Antwerp 1-0 Excelsior
ទស្សនៈ WDW: Antwerp ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Antwerp ឈ្នះ 2-1