ការ​វិភាគ​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាហ្វ្រិក​ជុំ​ទី​1​ជើង​ទី​1​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ

បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាហ្វ្រិក ជុំ​ទី​1 ជើង​ទី​1 មាន​4​ប្រកួត ។ ក្រុម​ល្អ​មាន ប៊ូ​រុន​ឌី និង ម៉ូ​រី​ស ។

Seychelles  V Burundi
Seychelles លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-4-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Seychelles 0-4 Mozambique
02-15 Maldives 2-1 Seychelles
09-15 Seychelles 1-1 Ethiopia  
Burundi  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Djbouti 1-2 Burundi
07-15 Burundi 2-0 Djbouti
09-15 Burundi 2-0 Niger    
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-08 Seychelles 1-2 Burundi
06-08 Burundi 1-0 Seychelles  
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)    
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Tanzania  V Malawi
Tanzania លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Uganda 1-1 Tanzania
08-15 Tanzania 1-2 Libya
09-15 Tanzania 0-0 Nigeria  
Malawi  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Malawi 1-2 Zimbabwe
07-15 Malawi 1-0 Uganda
09-15 Swaziland 2-2 Malawi    
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
03-15 Tanzania 1-1 Malawi
05-14 Tanzania 1-0 Malawi
05-14 Tanzania 0-0 Malawi
05-12 Tanzania 0-0 Malawi
12-11 Malawi 0-1 Tanzania
05-08 Tanzania 1-1 Malawi  
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)     
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

South Sudan  V Mauritania
South Sudan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Kenya 2-0 South Sudan
06-15 Mali 2-0 South Sudan
09-15 South Sudan 1-0 Equator Guinea  
Mauritania  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Mauritania 2-1 Sierra Leone
07-15 Sierra Leone 0-2 Mauritania
09-15 Mauritania 3-1 South Africa    
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)    
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Mauritius  V Kenya
Mauritius លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 South Africa 3-0 Mauritius
07-15 Mauritius 0-2 South Africa
09-15 Mauritius 1-0 Mozambique  
Kenya  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Ethiopia 2-0 Kenya
07-15 Kenya 0-0 Ethiopia
09-15 Kenya 1-2 Zambia    
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​)  
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)