កសិកម្ម​សរីរាង្គ​របស់​កម្ពុជាបង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សកល២០១៥

ក្រៅ​អំពីមាន​ពន្លារជាតិ ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​ជាតិ និង​ពិសេស​អង្ករ​ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ក្រុមប្រទេស​អ្នក​ផលិត​អង្ករ តំណាង​កម្ពុជា​នៃ​អង្គការ​សេដាក់ ក៏បាន​​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សកល​មីឡង់​នេះ​ដែរ។ អង្គការ​បាន​ទទួល​ការ​អញ្ជើញ​ពី​អង្គការ​ស្លូហ្វូត អង្គការ​អន្តរជាតិ​ដែល​គិត​គូរ​អំពី​ការ​បរិភោគ។ វត្តមានរបស់​សេដាក់​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សកល​មីឡង់​នេះ ជា​លទ្ធផល​នៃការងារ ខិតខំប្រឹង​ប្រែង​របស់​អង្គការ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វិស័យ​កសិកម្មដាំដុះសរីរាង្គ។