ជម្រុះ World Cup 2018 វគ្គ​ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី អូស្ត្រាលី កូរ៉េ​ខាងត្បូង សិង្ហ​បុរី និង កូរ៉េ​ខាងជើង រំពឹង​ឈ្នះ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 វគ្គ​ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល ប្រចាំ​តំបន់​អា​ស៊ី សម្រាប់​ល្ងាច និង​យប់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ មាន 15 ប្រកួត ។ អូស្ត្រាលី​, កូរ៉េ​ខាងត្បូង​, សិង្ហ​បុរី​, កូរ៉េ​ខាងជើង រំពឹង​ដណ្តើម​បាន​ជ័យជម្នះ ។

ពូ​ល A
Timor-Leste V Palestine
Timore-Leste លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Malaysia 1-1 Timor-Leste
06-15 Timor-Leste 0-1 UAE
09-15 Saudi Arabia 7-0 Timor-Leste
Palestine លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Malaysia 0-6 Palestine
08-15 Lebanon 0-0 Palestine
09-15 Palestine 0-0 UAE
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Saudi Arabia V UAE
Saudi Arabia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
03-15 Saudi Arabia 2-1 Jordan
06-15 Saudi Arabia 3-2 Palestine
09-15 Saudi Arabia 7-0 Timor-Leste
UAE លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 UAE 1-0 Myanmar
09-15 UAE 10-0 Malaysia
09-15 Palestine 0-0 UAE
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Saudi Arabia ឈ្នះ 7  UAE ឈ្នះ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Saudi Arabia 3-2 UAE
12-10 UAE 0-1 Saudi Arabia
04-09 Saudi Arabia 3-2 UAE
01-09 UAE 0-3 Saudi Arabia
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល B
Jordan V Australia
Jordan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Jordan 0-0 Kyrgyzstan
09-15 Bangladesh 0-4 Jordan
10-15 Jordan 3-0 Iraq
Australia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Kyrgyzstan 1-2 Australia
09-15 Australia 5-0 Banglasesh
09-15 Tajikistan 0-3 Australia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
06-13 Australia 4-0 Jordan
09-12 Jordan 2-1 Australia
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Kyrgyzstan V Tajikistan
Kyrgyzstan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Bangladesh 1-3 Kyrgyzstan
06-15 Kyrgyzstan 1-2 Australia
09-15 Jordan 0-0 Kyrgyzstan
Tajikistan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Tajikistan 1-3 Jordan
06-15 Bangladesh 1-1 Tajikistan
09-15 Tajikistan 0-3 Australia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Kyrgyzstan ឈ្នះ 2 Tajikistan ឈ្នះ 5 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-13 Kyrgyzstan 1-4 Tajikistan
03-13 Kyrgyzstan 1-0 Tajikistan
03-11 Tajikistan 1-0 Kyrgyzstan
11-06 Tajikistan 2-2 Kyrgyzstan
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល C
Bhutan V Maldives
Bhutan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Bhutan 0-6 China
08-15 Cambodia 2-0 Bhutan
09-15 Qatar 15-0 Bhutan
Maldives លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 Madagascar 4-0 Maldives
09-15 Philippines 2-0 Maldives
09-15 Maldives 0-3 China
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-13 Bhutan 2-8 Maldives
04-09 Bhutan 0-5 Maldives
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Qatar V China
Qatar លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 Qatar 4-0 Singapore
09-15 Qatar 15-0 Bhutan
09-15 Hong Kong 2-3 Qatar
China លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 China 1-1 Japan
09-15 China 0-0 Hong Kong
09-15 Maldives 0-3 China
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
01-11 China 0-2 Qatar
06-08 China 0-1 Qatar
06-08 Qatar 0-0 China
07-04 China 1-0 Qatar
10-01 China 3-0 Qatar
09-01 Qatar 1-1 China
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល D
Oman V Iran
Oman លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Oman 3-1 Turkmenistan
09-15 Guam 0-0 Oman
10-15 Oman 2-1 Syria
Iran លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Turkmenistan 1-1 Iran
09-15 Iran 6-0 Guam
09-15 India 0-3 Iran
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
05-13 Oman 3-1 Iran
09-10 Iran 2-2 Oman
07-04 Oman 2-2 Iran
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន
Turkmenistan V India
Turkmenistan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Guam 1-0 Turkmenistan
06-15 Turkmenistan 1-1 Iran
09-15 Oman 3-1 Turkmenistan
India លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Guam 2-1 India
08-15 India 0-0 Nepal
09-15 India 0-3 Iran
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
03-11 Turkmenistan 1-1 India
02-10 Turkmenistan 1-0 India
08-08 Turkmenistan 1-2 India
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល E
Syria V Japan
Syria លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Syria 1-0 Singapore
09-15 Cambodia 0-6 Syria
10-15 Oman 2-1 Syria
Japan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 China 1-1 Japan
09-15 Japan 3-0 Cambodia
09-15 Afghanistan 0-6 Japan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
01-11 Syria 1-2 Japan
11-08 Japan 3-1 Syria
12-06 Syria 0-1 Japan
02-05 Japan 3-0 Syria
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Singapore V Afghanistan
Singapore លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Japan 0-0 Singapore
08-15 Qatar 4-0 Singapore
09-15 Syria 1-0 Singapore
Afghanistan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Cambodia 0-1 Afghanistan
09-15 Thailand 2-0 Afghanistan
09-15 Afghanistan 0-6 Japan
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល F
Vietnam V Iraq
Vietnam លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
05-15 Thailand 1-0 Vietnam
07-15 Vietnam 1-8 Man City
09-15 Chinese Taipei 1-2 Vietnam
Iraq លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Iraq 5-1 Chinese Taipei
09-15 Thailand 2-2 Iraq
10-15 Jordan 3-0 Iraq
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
07-07 Iraq 2-0 Vietnam
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល G
Kuwait V Korea Rep
Kuwait លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Lebanon 0-1 Kuwait
09-15 Kuwait 9-0 Myanmar
09-15 Laos 0-2 Kuwait
Korea Rep លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 Korea Rep 0-0 Korea DPR
09-15 Korea Rep 8-0 Laos
09-15 Lebanon 0-3 Korea Rep
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
01-15 Kuwait 0-1 Korea Rep
02-12 Korea Rep 2-0 Kuwait
09-11 Kuwait 1-1 Korea Rep
06-05 Kuwait 0-4 Korea Rep
02-05 Korea Rep 2-0 Kuwait
07-04 Korea Rep 4-0 Kuwait
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Myanmar V Lebanon
Myanmar លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 UAE 1-0 Myanmar
09-15 Kuwait 9-0 Myanmar
09-15 Myanmar 1-1 New Zealand
Lebanon លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 Lebanon 2-3 Iraq
08-15 Lebanon 0-0 Palestine
09-15 Lebanon 0-3 Korea Rep
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល H
Bahrain V Uzbekistan
Bahrain លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Philippines 2-1 Bahrain
09-15 Bahrain 0-1 Korea DPR
09-15 Yemen 0-4 Bahrain
Uzbekistan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Korea DPR 4-2 Uzbekistan
09-15 Uzbekistan 1-0 Yemen
09-15 Philippines 1-5 Uzbekistan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 9 ប្រកួត Bahrain ឈ្នះ 3 Uzbekistan ឈ្នះ 2 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Uzbekistan 0-0 Bahrain
12-10 Bahrain 1-1 Uzbekistan
10-10 Bahrain 2-4 Uzbekistan
06-09 Bahrain 1-0 Uzbekistan
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Korea DPR V Philippines
Korea DPR លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 China 2-0 Korea DPR
08-15 Korea Rep 0-0 Korea DPR
09-15 Bahrain 0-1 Korea DPR
Philippines លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Yemen 0-2 Philippines
09-15 Philippines 2-0 Maldives
09-15 Philippines 1-5 Uzbekistan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
03-12 Korea DPR 2-0 Philippines
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន