លោក John Ashe​អតីត​ប្រធាន​មហាសន្និបាត អង្គការសហប្រជាជាតិ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន ពីបទ​ទួល​សំណូក និង​អំពើពុករលួយ​

លោក John Ashe អតីត​ប្រធាន​មហាសន្និបាត អង្គការសហប្រជាជាតិ លោក John Ashe ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន ពីបទ​ទួល​សំណូក និង​អំពើពុករលួយ​។ លោក ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ កន្លងទៅ ដោយ​តុលាការ​ចោទប្រកាន់ថា បានទទួល​សំណូក ១,៣​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ពី​ពាណិជ្ជករ​ចិន​។ លោក Ban Ki-moon អង្គ​លេខាធិការ​នៃ​អង្គការសហ