រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសពីថ្ងៃឈប់សម្រាក ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីប្រតិទិនឈប់ សម្រាករបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជក កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ៕

រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសពីថ្ងៃឈប់សម្រាក ឆ្នាំ២០១៦

រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសពីថ្ងៃឈប់សម្រាក ឆ្នាំ២០១៦

រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសពីថ្ងៃឈប់សម្រាក ឆ្នាំ២០១៦