លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញប្រកាស តំណែង ប្រធានមន្ទីការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

កំពង់ស្ពឺ៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុៈបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញជាអធិបតី ប្រកាសប្រធានមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្មី ដោយមានការចូលរួមពីលោក អ៊ូ សំអួន អភិបាលខេត្ត ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្ត និងមកពីក្រសួងការងារ ជាច្រើនរូបផងដែរ ។

យោងតាមប្រកាស ស្តីពីការប្រគល់ភារៈកិច្ច ជូមន្ត្រីរាជការ របស់ក្រសួងការងារ លេខ៣៧៦ កបប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ បានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោក ចឹក បូរិន ឲ្យបំពេញមុខងារ ជាប្រធានមន្ទីរការងារ និង បណ្តុៈបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជំនួសលោក ស៊ឹម រតនៈ ដែលបានទៅទទួលការងារ ជាអភិបាលស្រុក សំរោងទង៕

លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញប្រកាស តំណែង ប្រធានមន្ទីការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញប្រកាស តំណែង ប្រធានមន្ទីការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញប្រកាស តំណែង ប្រធានមន្ទីការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញប្រកាស តំណែង ប្រធានមន្ទីការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ