សេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

សេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន