បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018​នៅ​តំបន់​អាហ្វ្រិក​ជុំ​ទី​1​ជើង​ទី​2​ថ្ងៃ​សុក្រ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាហ្វ្រិក ជុំ​ទី 1 ជើង​ទី 2 ។ ហ្គំ​ប៊ី ទទួល​ស្វាគមន៍​ណា​មី​ប៊ី ខណៈ​នី​ហ្សេ និង​ស្វា​ស៊ី​ឡង់ ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

Somalia V Niger
Somalia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
11-13 Burundi 2-0 Somalia
12-13 Somalia 0-1 Tanzania
12-13 Somalia 0-4 Zambia
Niger លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-15 Niger 0-0 Burkina Faso
09-15 Burundi 2-0 Niger
09-15 Nigeria 2-0 Niger
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Djibouti V Swaziland
Djibouti លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Djibouti 1-2 Burundi
07-15 Burundi 2-0 Djibouti
09-15 Djibouti 0-2 Togo
Swaziland លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Swaziland 2-2 Angola
07-15 Angola 2-0 Swaziland
09-15 Swaziland 2-2 Malawi
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Gambia V Namibia
Gambia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Senegal 3-1 Gambia
07-15 Gambia 0-1 Senegal
09-15 Gambia 0-1 Cameroon
Namibia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
06-15 Namibia 2-1 Zambia
07-15 Zambia (P) 2-1 Namibia
09-15 Namibia 0-2 Senegal
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-11 Namibia 1-0 Gambia
09-10 Gambia 3-1 Namibia
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន