​ក្រុមហ៊ុន​Google បើក​យុទ្ធនាការ translate-thon “​កម្ពុជា​ស្រលាញ់​ភាសាជាតិ​យើង​”

គេហទំព័រដំណឹងថ្មី :​ ​ក្រុមហ៊ុន​Google បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ខ្លួន​បានរៀបចំ​យុទ្ធនាការ translate-thon “​កម្ពុជា​ស្រលាញ់​ភាសាជាតិ​យើង​” លើកដំបូង​របស់ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដ នៅ​ថ្ងៃទី​២-៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លងទៅនេះ​។​ក្នុង​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹង​បែង​មួយ​ដើម្បី កាត់បន្ថយ​ឧបសគ្គ នៃ​ភាសា