គណបក្ស ទាំងពីរឯកភាពគ្នា ទាំងស្រុង ចំពោះការ ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បោះឆ្នោត និងបទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៅរដ្ឋសភា

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមតំណាងរាស្រ្តមតិភាពច្រើន ដែលដឹកនាំដោយសម្តេច ស ខេង និងក្រុមតំណាងរាស្រ្ត មតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភា បានសម្រេចបញ្ចប់ការ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោត ឃុំ-សង្កាត់ និងច្បាប់បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាហើយ ។

រាល់បញ្ហាដែលសេសសល់នានា ចំពោះការពិភាក្សាកន្លងមកត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះ ដោយភាគី គណបក្សជាប់ឆ្នោតទាំងពីរ បានព្រមព្រៀងគ្នាថា នឹងយកលទ្ធផលនៃការចរចានេះ ដាក់ជូនរដ្ឋសភា ពេញអង្គពិនិត្យ និងអនុម័តនាពេលខាងមុខ៕

គណបក្ស ទាំងពីរឯកភាពគ្នា ទាំងស្រុង ចំពោះការ ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បោះឆ្នោត និងបទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៅរដ្ឋសភា

គណបក្ស ទាំងពីរឯកភាពគ្នា ទាំងស្រុង ចំពោះការ ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បោះឆ្នោត និងបទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៅរដ្ឋសភា

គណបក្ស ទាំងពីរឯកភាពគ្នា ទាំងស្រុង ចំពោះការ ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បោះឆ្នោត និងបទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៅរដ្ឋសភា

គណបក្ស ទាំងពីរឯកភាពគ្នា ទាំងស្រុង ចំពោះការ ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បោះឆ្នោត និងបទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៅរដ្ឋសភា

គណបក្ស ទាំងពីរឯកភាពគ្នា ទាំងស្រុង ចំពោះការ ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បោះឆ្នោត និងបទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុងនៅរដ្ឋសភា