តើ​ស្ត្រី​អាច​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល ច្រើនដង​ក្នុងពេល​តែមួយ ?

ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ខ្លួន​អ្នក​ក្លាយជា​គូស្នេហ៍​បុរស គួរឱ្យ​ស្រលាញ់ អ្នក​ត្រូវតែ​ស្ទាត់ជំនាញ​ក្នុង​រឿង​លើ​គ្រែ​។ បច្ចុប្បន្ននេះ ស្ដ្រី​ជាច្រើន​ក្លែង​ធ្វើជា​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល ដើម្បី​សម្រេច​បានការ​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល រៀង​រាល់ពេល​ពួកនាង​រួមភេទ​ជាមួយ​គូស្នេហ៍​។ ក្នុងនាម​ជា​បុរស វា​ជា​ទំនួល​ខុសត្រូវ​របស់​អ្នក ក