លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

កំពង់ធំ : ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាស ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ក្រុង ស្រុកនិង សកម្មជនយុវជនតាមបណ្តាមន្ទី អង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ធំ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក គណ:កម្មាធិការកណ្តាល និងអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់ កណ្តាល បានមានប្រសាសន៍ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានទាំងអាយុកាល បទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាសដើម្បីអោយ យុវជនចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធិផល ដែលមានស្រាប់និងចូលរួមកសាងបន្ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀត។

លោកបានបន្តថា សុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការរីកចម្រើន ថ្ងៃនេះគឺបានមកពីការដឹកនាំ និងការចូល រួមអភិវឌ្ឍប្រទេសពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកសមាជិការរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ដូច្នេះយុវជនត្រូវតែមានមោទនភាព ដែលបក្សបានផ្តល់កិត្តិយស និងឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើ សកម្មភាព សង្គមជាច្រើនដើម្បីខ្លួនឯង ប្រជាជននិងសង្គមជាតិទាំងមូល។ ជាក់ស្តែងក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ក្រុង ស្រុកនិងសកម្មជន យុវជន តាមបណ្តាមន្ទី អង្គភាពនានា ជុំវិញខេត្ត កំពង់ធំនៅថ្ងៃនេះត្រូវពង្រឹង ថែរក្សានិងពង្រីក កម្លាំងយុវជនដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល ឆន្ទ: ស្មារតីក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពបក្សនិងកាត់ បន្ថយភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គម ដើម្បីបន្តប្រៀបឈ្នះ តទៅមុខទៀត។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត: CPP មានអាយុកាល វែងជាងគេ មានបទពិសោធន៍ ធនធានមនុស្ស និងឱកាស ដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួម ថែរក្សាសមិទ្ធិផល មនុស្សជំនាន់ ក្រោយៗទៀត