កម្ពុជា​មាន​ករណី​ជំងឺ​កញ្ជ្រិល​ឡើង​វិញ​

មាន​របាយការណ៍​មក​ថា កម្ពុជា​មាន​បញ្ហា​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កញ្ជ្រិល​ឡើង​វិញ​ក្រោយ​ពី​កម្ពុជា​បាន​​លុប​​បំបាត់​ជំងឺ​នេះ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១១។