អ.ស.ប​ចង់​បង្កើត​តុលាការ​អន្តរជាតិ​ជំនុំជម្រះ​បទឧក្រិដ្ឋ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ទាហាន​មួកខៀវ

​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ចេញផ្សាយ​កាល​ពីថ្ងៃ​ចន្ទ ក្រុមការងារ​របស់​អ.ស.ប​បាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​បង្កើត​តុលាការ​ពិសេស​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ជំនុំជម្រះ​ទាហាន​មួកខៀវទាំងឡាយ​ណា ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ធ្ងន់ធ្ងរ នៅ​ក្នុង​ពេល​កំពុង​បំពេញ​បេសកកម្ម​ ក្នុងនោះ​ក៏​រួមមាន​ផងដែរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្លូវភេទ ដែល​គេ​តែងតែ​ឃើញ​មាន​រឿងអាស្រូវ​លេចឡើង​ជារឿយៗ ជាពិសេស នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ទាហាន​មួកខៀវ​ដែល​កំពុងបំពេញ​បេសកកម្ម​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាហ្វ្រិក។