រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​


រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​

អង្គការ​ IIHS រួម​ជា​មួយ​ភ្នាក់ងារ​សុវត្ថិភាព​អាមេរិក​ NHTSA បាន​ធ្វើ​តេស្ត​សុវត្ថិភាព​លើ​រថយន្ត​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​ ដោយ​ជា​លទ្ធផល​​ឃើញ​ថា​មាន​រថយន្ត​ខ្នាត​មធ្យម​ស៊េរី​ថ្មី​ចំនួន​៩​គ្រឿង​​​ដែល​​ទទួល​បាន​ផ្កាយ​ប្រាំ​ចំពោះ​ការ​តេស្ត​សុវត្ថិភាព។

 

ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​រថយន្ត​ទាំង​៩​ដែល​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​សរុប​ផ្កាយ​ប្រាំ​ចំពោះ​ការ​តេស្ត​សុវត្ថិភាព៖

 

១.Toyota Camry ស៊េរី​២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការ​តេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​បួន
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​បួន

 

២. Chrysler 200 ស៊េរី​២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
​-ការ​តេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​បួន

 

៣. Mazda 6 ស៊េរី​២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការ​តេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​បួន

 

៤. Hyundai Sonata ស៊េរី២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការ​តេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​បួន

 

៥. Ford Fusion ស៊េរី​២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការ​តេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​បួន
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​បួន

 

៦. Honda Accord ស៊េរី​២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការ​តេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​បួន
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​ប្រាំ

 

៧. Chevy Malibu ស៊េរី​២០១៦៖

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការតេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​បួន

 

៨. Subaru Legacy ស៊េរី​២០១៦៖​

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការតេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​ប្រាំ

 

៩. Kia Optima Hybrid ស៊េរី​២០១៦៖​

រថយន្ត​៩​គ្រឿង​នេះ​ជា​រថយន្ត​ដែល​អាច​​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​
-ការតេស្ត​​ដោយ​បុក​ពី​ចំហៀង៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ដោយ​បុក​ពី​មុខ៖ ផ្កាយ​ប្រាំ
-ការ​តេស្ត​ក្រឡាប់​ឡាន៖ ផ្កាយ​ប្រាំ

​​​​

ចុច​អាន៖ Lexus បង្ហាញ​រថយន្ត​ថ្មី​រូបរាង​ធ្វើ​ពី​ក្រដាស​សុទ្ធ​បង្ហាញ​ពី​​សិល្បៈ​ការ​ផលិត​អស្ចារ្យ​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ CheatSheet