វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស (NTTI)  មានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សរណ: នៃកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងសាកលវិទ្យាល័យយកយ៉ាកាតាស្តេត (YOGYAKARTA STATE) នៃប្រទេសឥណ្តូណេស៊ី  ដោយមានការចូលរួមពី ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃវិទ្យាស្ថាន និងសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា។

សូមជម្រាបថា ខ្លឹមសារនៃការចុះអានុស្សរណៈ យោគយល់គ្នានោះ វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង សាកលវិទ្យាល័យ គឺដើម្បី៖ ទី១-ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ការងាររវាងគ្នានិងគ្នា, ទី២-ផ្លាស់ប្តូរ ការសិក្សានិស្សិត និងទី៣- ផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សាផងដែរ៕

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

វិទ្យាស្ថាន NTTI ចុះអនុស្សារណៈ លើកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ YOGYAKARTA STATE របស់ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី