ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ទទួលជួប តំណាង យុវជន SSRAYP

ភ្នំពេញៈ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានទទួលជួបក្រុមយុវជនតំណាងកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជន អាស៊ីអាគ្នេហ៍ និងជប៉ុនលើកទី៤២ (SSEAYP)។

ជំនួបរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង និងក្រុមយុវជនតំណាងក្នុងកម្មវិធី SSEAYP ប្រព្រឹត្តទៅ នាទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ទទួលជួប តំណាង យុវជន SSRAYP

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ទទួលជួប តំណាង យុវជន SSRAYP

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ទទួលជួប តំណាង យុវជន SSRAYP

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ទទួលជួប តំណាង យុវជន SSRAYP